UTalks

07. mar 2017

Et samarbejde mellem de videregående uddannelser i Aarhus og Aarhus Kommune: 1 døgn = 15. nov. 2017. Én central lokalitet i Aarhus

• 10-20 forskellige events

• 5.000-10.000 deltagere

• Uddannelse på dagsorden

• Positiv fortælling om Aarhus som uddannelsesby

• Mulighed for at udvikle et årligt tilbagevendende event

Det er nogle af ambitionerne bag ideen om at skabe ”UTalks” – et døgn med uddannelsesdebat i Aarhus - et samarbejde mellem de videregående uddannelser i Aarhus.

 

Baggrund

Aarhus har et rigtig godt omdømme som studieby:

• 9 ud af 10 anbefaler gerne Aarhus som uddannelsesby,

• 9 ud af 10 har hørt godt om Aarhus som uddannelsesby og

• 7 ud af 10 foretrækker Aarhus som kommende uddannelsesby1

Det viser den seneste omdømmeanalyse af Aarhus som uddannelsesby, udarbejdet af Aarhus Kommune. En stor del af dette skyldes, at byens ni videregående uddannelsesinstitutioner alle er centraliseret omkring byen. Hver især tilbyder de vidt forskellige studieretninger og -miljøer, men tilsammen udgør de et unikt uddannelsesnetværk, der spiller en central og aktiv rolle for både byens liv og udvikling og for det lokale erhvervsliv. Det gør Aarhus til et unikt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde i – og samtidig også til én af de danske byer med den laveste gennemsnitsalder.

Det er en styrke ved byen, der hele tiden bør næres og udfordres for at udvikle sig igennem dialog, debat og videndeling. Campus Aarhus-samarbejdet kan være en unik drivkraft i udviklingen af en lokalt forankret og demokratisk ramme, der faciliterer en dialogbaseret debat mellem uddannelsesinstitutioner, lokalpolitikere, meningsdannere, virksomheder og byens aktive og uddannelsesinteresserede borgere om det at leve, arbejde eller uddanne sig i en uddannelsesby som Aarhus.

 

Formål

Det overordnede formål med UTalks er at synliggøre og udvikle Aarhus som uddannelsesby i samspil med borgere og erhvervsliv.

Formålet skal opnås ved, at

• afdække og synliggøre integrationen og sammenhængskraften mellem byens

uddannelsesinstitutioner og byen

• udfordre snitfladerne mellem uddannelsesinstitutionerne, by og borgere

• motivere til dialog og debat om sammenhængen mellem uddannelse og by

• fastholde og udbrede et positivt billede af Aarhus som uddannelsesby både lokalt og nationalt

Inspireret af Folkemødet på Bornholm skal UTalks invitere målgruppen til at deltage i og bidrage til et demokratisk og åbent format, der sætter fokus på videregående uddannelsers rolle i byen og samfundet, italesætter udfordringer samt synliggør sammenhængskraften/koblingen mellem videregående uddannelser, arbejdsmarked og offentligheden. UTalks vil være den første af sin slags, der udelukkende sætter fokus på de sidste led i uddannelsesfødekæden, samarbejdet i kæden og koblingen til byen, borgerne og arbejdsmarkedet.

 

Mål

Nogle af målene kan måles på kort sigt, mens andre først kan vise effekt på lang sigt, og kan ikke betragtes som isolerede faktorer for en udvikling – hverken positiv eller negativ.

• Tættere dialog med målgrupperne (kan måles i antallet af besøgende)

• Stærkere kendskab og fællesskab på tværs af institutionerne

• Sæt en fælles uddannelsespolitisk dagsorden – evt. sammen med de studerende (Kan måles i antallet og indholdet af artikler)

• Skabe en samlet (positiv) fortælling om Aarhus som studieby (kan måles i PR-score og mængden af omtale både lokalt og nationalt)

• Øge interessen for de aarhusianske videregående uddannelser (kan måles i ansøgertal)

• Nye initiativer på tværs af uddannelsesinstitutioner (kan måles i omfanget af nye samarbejder)

• Øge interessen med XX % for eventet år efter år (kan måles i besøgstal)

 

Målgruppe

• Primære: Aktive, uddannelsesinteresserede borgere i Aarhus, alumner i Aarhus, lokale

meningsdannere og arbejdsgivere, nuværende studerende, medarbejdere og ledelser på

uddannelsesinstitutionerne

• Sekundære: lokalt valgte politikere, lokale meningsdannere og arbejdsgivere i hele landet via omtale og synlighed samt medier (både lokale og nationale)

• Perifære: Ungdomsuddannelserne og potentielle kommende studerende

 

Tid og sted

Tidspunktet er allerede fastsat til den 15. november 2017 i tidsrummet 10.00-23.00.

• Det kolliderer ikke umiddelbart med andre store begivenheder på uddannelsesområdet eller i byen generelt

• De studerende er godt i gang med semesteret

• Kulturhovedstad 2017-platformen er et fint afsæt for at teste konceptet af og giver mulighed for at vurdere dets bæredygtighed og eventuelle gentagelse.

Lokalitet: Ridehuset, Rådhussalen, lokaler i FO-byen, som hver især er et velkendt venue for en stor del af byens borgere i både faglige og kulturelle sammenhænge.

 

Format

Ønsket med formatet er at skabe en slags Folkemøde-debat-stemning, hvor man som besøgende kan shoppe mellem debatter og events, besøge stande og få smagsprøver og musikalske indslag fra institutionernes studerende – alt sammen med udgangspunkt i en uddannelses- og studiebysramme.

• En række events i parallelle spor fordelt på de forskellige lokaliteter

• Dynamik i formaterne af events; workshop, debat, oplæg, fish bowl mm.

• Debatterne kan arrangeres af mindst to institutioner, der indgår i et partnerskab

• De lokale studenterorganisationer skal aktiveres – også gerne i et samarbejde

• Evt. musikalske indslag fra konservatorie-studerende

• Evt. smagsprøver fra studerende på erhvervsakademiet

• Dagen indledes og afsluttes med en ”High Profile”-debat med nøglepersoner i

uddannelsessektoren og ledelserne på både de videregående uddannelser og

ungdomsuddannelserne

• Koncerter om aftenen for hele byen evt. fordelt på de forskellige lokaliteter

 

Indhold

Indholdet skal læne sig op af formålsbeskrivelserne. Omdømmeanalyse fra Aarhus Kommune kan indgå som delvis inspiration til indholdet, men fokus bør også kunne udvides til andre tematikker – gerne på tværs af institutioner og emner. Omdømmeanalysen italesætter følgende indsatsområder:

• Mulighed for at finde socialt sammen med studerende fra andre uddannelser

• Det internationale miljø

• Mulighed for relevant studiejob

• Forventninger til at finde job i Aarhus-området efter endt uddannelse

Hver uddannelsesinstitution forpligter sig til at udvikle en event (debat, workshop, oplæg, mm.), der italesætter en tematik relateret til formålet og vurderer samtidig, hvilken anden institution man ønsker at inddrage.

 

Samarbejdspartnere

Aarhus Kommune, Studenterhus Aarhus, evt. lokale virksomheder, væksthubs, FO og lokale medier

 

Organisering

Forbindelsesofficerer:

• Aarhus Universitet: Rikke Skovgaard Lindhard, Kommunikation og Presse og Kirsten Brusgård, rådgiver for prorektor

• VIA University College: Lisbeth Katborg Bjerre, kommunikationschef

• Aarhus Kommune: Christian Lausten Sørensen, specialkonsulent

• Erhvervsakademiet Aarhus: Henrik Varmark, marketingschef

• Det Jyske Musikkonservatorium: Klaus Møller-Jørgensen, informationsmedarbejder

• DMJX: Martin Rask Pedersen, kommunikationschef

• KaosPiloterne: Kis Jakobsen, Head of Studies

• Aarhus Maskinmesterskole: Jacob Munkholm Jensen, kommunikation og markedsføring

• Arkitektskolen Aarhus: Marianne Kazar, Team Manager

• Studenterhus Aarhus: Anne Thorø, direktør

• Det Jyske Kunstakademi: Afventer

• Region Midtjylland: Lars Vildbrad, udviklingsdirektør

 

Projektorganer

Styregruppe: Campus Aarhus Netværket skal fungere som øverst ansvarlige styregruppe for projektet, og vil blive løbende orienteret om processen.

Projektgruppe: Projektgruppen består af: AU (projektlederrollen), EA, VIA, Aarhus Kommune og Studenterhus Aarhus. Projektgruppen har ansvar for:

• Processtyring

• Rammer

• Opgavefordeling

• Økonomistyring

• Kommunikation

• Samarbejdspartnere

Projektgruppen vil være ansvarlig for den overordnede processtyring, økonomistyring, løbende kontakt og koordinering med de udvalgte forbindelsesofficerer på de øvrige uddannelsesinstitutioner, samt for løbende orientering af styregruppen. Projektgruppen bør hurtigst muligt efter etablering udarbejde en budgetmodel, som skal fremlægges for styregruppen til godkendelse samt drøftelse om finansiering i december.

Arbejdsgruppe: Består af projektgruppens institutioner samt: Arkitektskolen, DMJX, DJM, Maskinmesterskolen, Kaospiloterne, Det Jyske Kunstakademi, Region Midtjylland.

Arbejdsgruppen har fokus på:

• Udførende på det lokalt forankrede arbejde

• Indhold og form

• Kontakt til studerende

• Kommunikation

 

Økonomi og budgetmodel

• Projektgruppen skal finde finansieringskilder

• Uddannelsesinstitutionerne finansierer selv de events, de bidrager med til programmet

• Forplejning finansieres ved deltagernes egenbetaling

• Finansiering af fælles udgifter forsøges dækket igennem:

                      - Campus Aarhus ”restmidler”: cirka 30.000 kr.

                      - Samarbejde med FO - støttes af debatpuljen

                      - Kommunale puljemidler

                      - Fonde

                      - Sponsorater

                      - Samarbejde med TV2 Østjylland