Husorden for Vester Alle 8

HUSORDEN for Folkeoplysningens Hus i FO-byen, Vester Alle 8, 8000 Aarhus C

Folkeoplysningens Hus

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Hjertestarter
Hjertestarter-logo 
I FO-byen er der placeret en hjertestarter. Den hænger hos Ældre Sagen i Vester Alle 8 på gangen på 1. sal ved trappen ved indgang A.

"Du er ikke alene"

Både administrations- og undervisningslokaler benyttes næsten uafbrudt hele dagen. Det er derfor af stor betydning, at alle er med til at holde lokalerne i orden. Ingen kan være i tvivl om, hvor generende det er at begynde på arbejde/undervisning i et rodet lokale, fyldt med brugte kaffekopper, overfyldte skraldespande og dårlig luft.
Det siger også sig selv, at man selvfølgelig ikke begynder at bruge andre lejeres ting (f.eks. servietter, kaffebønner, staffelier) uden at spørge om lov.
Derfor VIS HENSYN og opfyld som minimum følgende regler:

Udluftning
Der skal altid luftes ud efter brug af lokalerne. Men vinduerne skal lukkes igen inden lokalet forlades. Alle hasper skal lukkes helt.

Rygning
Der må ikke ryges indendørs i huset.
Overtrædelse af rygeforbudet medfører advarsel og evt. bortvisning ved gentagelse. Skodder skal selvfølgelig smides i de dertil indrettede beholdere udendørs. Heller ikke ved fester er det tilladt at ryge indendørs. 

Oprydning og rengøring
I klasseværelser/kontorer og mødelokaler hver dag efter brug:

 • Flasker fjernes og affald puttes i skraldespanden - bliver den overfyldt, kontakt pedellen.
 • Alle papirer ryddes fra bordene og låses evt. inde i skabene.
 • Tavler vaskes rene.
 • Lyset slukkes inden man går.
 • Kaffekopper m.v. bæres ned til kantinen i kælderen.
 • Radiatorerne sættes på 3 (Varmen er indstillet efter et ur og går 4-5 grader ned efter kl. 18.00. Der placeres derfor løse el-radiatorer i de rum, der er i brug om aftenen).

NB. Hvis lejer modtager et lokale i ikke opryddet og ikke rengjort stand, skal den vagthavende pedel kontaktes med det samme. Så er det lettere for FO-Aarhus at finde "synderen", og lejer risikerer så ikke selv senere at blive klandret for manglerne, hvis en anden lejer senere på dagen klager over det samme.
Hvis FO-Aarhus gentagne gange oplever, at en lejer ikke kan overholde oprydningskravene, vil lejer efter 3 advarsler blive nægtet adgang til senere at leje lokaler hos FO-Aarhus.
I hvert lokale hænger der en seddel med oplysning om hvilken ugedag, der bliver støvsuget, vasket gulv og tørret støv af i lokalet. Dagen før dette sker skal faste lejere af lokalet tørre bordene af og sætte stolene op. Rengøringsassistenten tørrer bordene af de andre dage, hvis det er nødvendigt. Skraldespande og papirkurve bliver tømt dagligt. Normalt gøres rent 3 gange om ugen.

Udsmykning/Skiltning
De faste lejere står selv for udsmykning af rummene, men der skal tages hensyn til husets stil og standard. Lejerne må under ingen omstændigheder selv bruge tape eller søm og skruer på væggene.
Pedellerne hjælper gerne med ophængning af billeder m.v. Blomster og grønne planter anskaffes af lejer selv, og de skal passes og vandes, så de ikke ser visne og forsømte ud.
Der må kun skiltes i den dertil opsatte skilteholder ved siden af døren ind til det lokale, lejer benytter. Ingen løse sedler må klistres op på døre eller vægge - heller ikke på yderdøren!!

Musik/radio

 • Der må ikke spilles højt, så det kan forstyrre undervisning/arbejde i andre lokaler.
 • Der må ikke spilles for åbne vinduer.
 • Der må ikke spilles på trommer i lokalerne. Aktiviteter i bevægelseslokalerne skal foregå så stille, at det ikke forstyrrer andre brugere i huset.

Gulve
I lokaler med trægulve er det lejers forpligtelse at sørge for, at der ved dans og bevægelsesfag ikke bruges sko, der kan påføre gulvene skader, f.eks. sorte streger og trykmærker efter stilet- eller andre hæle.
Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for genopretning af gulvenes stand.

Lys
Alt lys slukkes, når lokalet forlades. Alt elektrisk udstyr, EDB-maskiner m.v. slukkes.

Nøgler og aflåsning
Hoveddørene ved indgang A og B er åbne fra kl. 7.45-22.00 man.-tors. og fra kl. 7.45-16.00 fre. I juli måned dog kun man.-fre. kl. 7.45-16.00.
Pedellen låser bygningen af og sætter alarmen til kl. 22.30 man.-tors. og kl. 16.00 fre.
Yderdørene skal, når alarmen er slået fra, være lukkede (ikke låste), så der ikke kommer kold luft ind (især kælderen er udsat for træk). 

 • Almindelige klasseværelser (uden edb-udstyr) er normalt ikke låste.
 • Bevægelseslokaler (uden musikanlæg) er normalt ikke låste.
 • Lokaler med udstyr (edb, musik, TV m.v.) skal altid være låste, når der ikke er undervisning - også i pauser, hvis der ikke er personer i lokalet.

De lokaler, der skal være aflåste, er markeret med en rød mærkat på låsen. Nøgler, alarmkode og alarmvejledning udleveres af pedellerne (se ovenfor).
Når man skal låse sig ind i den store bygning, skal det altid ske via indgang A, hvor alarmanlægget sidder. Da huset generelt står åbent for alle dagen igennem, er det ekstremt vigtigt, at lærerne holder lokalerne med udstyr og kontorer aflåste, så snart sidste mand forlader dem.
Dem, der bruger huset uden for normal åbningstid, sørger for at låse efter sig og sætte alarmen til.
Overlad det aldrig til andre (uden nøgler) at smække efter sig.
Udleverede nøgler må aldrig lånes ud eller overlades til andre personer! 
Hvis alarmen går i gang ved et uheld, skal der straks ringes til vagtselskabet (tlf. nr. står på alarmvejledningen der udleveres sammen med nøglen). Hvis der ikke ringes og meldes falsk alarm, betaler man selv, hvad det koster, at vagtselskabet må rykke ud unødigt (ca. 2.000 kr.).

Tyveri
NB. Vær meget opmærksom på private ejendele: pung, nøgler, overtøj, tasker. Vi har flere gange oplevet tyveri af bærbar PC, fotoudstyr, tasker og frakker fra uaflåsede lokaler. Og her dækker forsikringen ikke! Lås så vidt muligt disse genstande inde i et skab eller et lokale. (Spørg evt. pedellerne om at få et skab stillet til rådighed).

Hvis man er vidne til et tyveri, skal man gøre anskrig, som det hedder i forsikringssprog. Ellers kan man ikke få udbetalt erstatning. Evt. erstatning skal søges hos eget forsikringsselskab. FO-Århus' forsikring dækker ikke for andres ejendele.

Kopiering
Der er mulighed for at kopiere på kopimaskinen, der står på gangen på niveau 2. For at få adgang til at kopiere skal man have tildelt en kode, som fås ved henvendelse til André Lynard på tlf.: 28 49 96 46.
Han kontaktes også, hvis kopimaskinen er ude af drift.

Kodesystemet virker ved at den kode, der tildeles, indtastes og derefter trykkes på knappen: #. Koden deaktiveres af sig selv nogle sekunder efter endt brug. 

Prisen er 70 øre pr. kopi, og der fremsendes regning hver måned og ved kursusafslutning.     

Følg de ophængte anvisninger i brugen af maskinen og lad ikke elever bruge den uden instruktion. Kopipapir hentes hos pedellerne i kælderen.

Pauser
Når der holdes pauser i undervisningen, og man ikke vil blive i lokalet, henvises ophold til kantinen i kælderen eller gårdhaven, så andre hold ikke forstyrres.
Når undervisningen er slut forlades lokalet til tiden, så det eventuelle næste hold kan komme ind.

Kaffe/te
Det er tilladt at have kaffemaskine i undervisningslokalet, såfremt der holdes rent og ryddet omkring den. Kun selvslukkende kaffemaskiner er tilladt. Det er kun ansvarlige for længerevarende projekter i dagtimerne, der har adgang til køkkenet på niveau 2.
Ellers kan man benytte sig af kaffesalg fra kantinen: Husets brugere kan bestille kaffe dagen i forvejen inden kl. 13.00.

Kontakt - se denne hjemmeside: /lokaler/lokaleudlejning/café-nicolai/  

Projektet leverer selv kopper og kander retur til kantinen om eftermiddagen samme dag, det er modtaget.

Kantine/festlokale

Café Nicolai er udstyret med en lydspærre. Dette betyder, at såfremt der spilles så høj musik, at de 3 røde indikatorer på lydspærren lyser, afbrydes strømmen i alle stikkontakter i Café Nicolai i 5 minutter og dermed også til det benyttede musikanlæg/udstyr.

Såfremt vinduerne åbnes i Café Nicolai, afbrydes strømmen ligeledes omgående i alle stikkontakter og er afbrudt så længe et vindue er åbent. Hvis yderdøren (indgang A) står åben i mere end 2 minutter, afbrydes strømmen ligeledes.

Kantinen/Café Nicolai i kælderen må benyttes af husets brugere i dag- og aftentimerne man.-tors., hvis der ikke er booket arrangementer. Man rydder selv op efter sig.

Det kan for lade sig gøre at leje den store kantine til eftermiddags-/aftenmøder man.-tors. Bestilling af lokalet sker på https://fo-aarhus.halbooking.dk/newlook/default.asp?f=skiftprefix. Lejere af Café Nicolai modtager lejemålet i rengjort stand og efterlader det i samme stand. FO-Aarhus får et eksternt rengøringsfirma til at vurdere lejers rengøring, og hvis denne vurderes at være utilstrækkelig, betales der for ekstra rengøring (trækkes fra depositumet). Ved fester betales der for obligatorisk rengøring.

Nøgler udleveres af  FO-Aarhus' pedeller, (tlf. nr. 22 20 49 58), som også vil give en instruktion i alarmbetjeningen.

Optælling af service: Ved lejemålets begyndelse er pedellerne behjælpelige med at tælle servicet op. Lejer sørger selv for optælling ved lejemålets afslutning. Hvis ikke dette overholdes, optæller FO-Aarhus' pedeller, og deres timeløn skrives på regningen. Der udleveres sammen med nøgle (inkl. alarmvejledning) en optællingsliste over service samt en oversigt over standardopstillingen af borde og stole i Café Nicolai. Nærværende husorden udsendes sammen med lejekontrakten. Hvis lejer ud over dette har brug for yderligere vejledning i brug af lokaler/maskiner/alarmer, bliver der faktureret for pedelarbejdstimer á 410 kr.

NB. Lejer medbringer selv gryder, potter og pander til køkkenet. Lejer medbringer desuden selv viskestykker og håndklæder til køkkenbrug. På vores hjemmeside er der fortegnelse over, hvad og hvor meget service, der er i køkkenet /lokaler/lokaleudlejning/festlokaler/.

Sørg altid for at døren til køkken og lager er låst, når der ikke befinder sig personer i lokalerne. Brug evt. køkkenet til at opbevare værdifulde ting/penge, da det netop kan aflåses.

Brug af køkkenmaskiner: Følg de anvisninger, der hænger over/på maskinerne i køkkenet, eller som findes i den bruger-mappe med manualer, der ligger i køkkenet. Husk at slukke for alle køkkenmaskinerne inden lokalet forlades efter endt lejemål. I bruger-mappen finder du også en tegning over, hvordan borde og stole skal placeres i kantinen, inden den forlades. Desuden findes der i mappen en tegning over f.eks. sikringstavlens, rengøringsmidlers og ekstra toiletpapirs placering i kælderetagen.  

NB.
Hvis lejer modtager et lokale i ikke opryddet og ikke rengjort stand, skal den vagthavende pedel straks kontaktes. Så er det lettere for FO-Aarhus at finde "synderen", og lejer risikerer så ikke selv senere at blive klandret for manglerne, hvis en anden lejer senere på dagen klager over det samme. Hvis FO-Aarhus gentagne gange oplever, at en lejer ikke kan overholde oprydningskravene, vil lejer efter 3 advarsler blive nægtet adgang til senere at leje lokaler hos FO-Aarhus. Ved strømsvigt, varmesvigt eller hvis f.eks. en af køkkenmaskinerne går i stykker, kontaktes pedellen på tlf. 22 20 49 58. Affald placeres i containerne, der står under halvtaget under haven. Husk papir for sig og alm. affald for sig.  

Priser for leje af køkken/kantine
Nedenstående tidsintervaller skal som hovedregel overholdes ved leje af lokalerne. Hvis lejer har andre ønsker, skal dette drøftes med skoleleder Torben Dreier.

Leje af både køkken og Café Nicolai eller køkken og VA8-105 under ét:
Fra fre. kl. 15.30 til lør. kl. 10.00 kr. 4.000 = 1 interval
Fra lør. kl. 13.00 til søn. kl. 09.00 kr. 4.000 = 1 interval
Fra søn. kl. 11.00 til man. kl. 04.00 kr. 4.000 = 1 interval
Fra fre. kl. 15.30 til søn. kl. 9.00 kr. 6.000 = 2 invervaller
Fra fre. kl. 15.30 til man. kl. 04.00 kr. 8.000 = 3 intervaller
Fra. lør. kl. 13.00 til man. kl. 04.00 kr. 6.000 = 2 intervaller
Hertil kommer min. 1.125 kr. til rengøring.
Leje af Café Nicolai/VA8-105 uden køkken: Der trækkes 500 kr. fra priserne ovenfor pr. interval.

Desuden indbetales der et depositum på 3.500 kr. (Ved leje af 1.05 er det 5000 kr.) Dette indbetales forud sammen med lejen til FO-Aarhus' konto (mærket arrangementets navn og dato + lejekontraktnummer).
Desuden betales 250 kr. i vandforbrug og 150 kr. i elforbrug pr. fest i Café Nicolai inkl. køkken. For varme betales 400 kr. pr. tidsinterval i vinterhalvåret 1. okt. - 31. marts.
Leje af køkken alene: 500 kr. pr. interval ovenfor (+ el, vand og varme efter samme takster som ovenfor nævnt).

Lejer modtager lejemålet i rengjort stand og efterlader det i den stand, som fremgår af den liste, man får udlevereret at pedellerne. Der betales min. 1.230 kr. for rengøring. FO-Aarhus får en professionel rengøringsekspert til at vurdere den stand lejemålet afleveres i, og hvis denne vurderes at være utilstrækkelig i forhold til den udleverede liste, betales der for ekstra rengøring (trækkes fra depositummet).

Leje af Café Nicolai man.-tors. eftermiddag/aften:
308 kr. pr. time (316 kr. i 2025). (Ved enkeltstående lejemål på 4 timer eller derunder betales der oveni timelejen 125 kr. pr. time i adm. Leje for 4,5 timer og op til en hel enkeltstående dag er det minimum 1000 kr. (eller timeprisen x i det ønskede antal timer, hvis dette beløb bliver højere end 1000 kr). Hertil kommer evt. leje af køkken: 500 kr. + forbrug af el og vand.

Interne lejere: Bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere hos FO-Aarhus og Gimle kan leje lokalerne til det halve af ovenstående priser. El, vand og varme betales efter samme satser og regler som ovenfor. 

Du modtager en kvittering/lejekontrakt, når FO-Aarhus har modtaget lokale-ansøgningen. Ansøgninger behandles i den rækkefølge, vi modtager dem. Vi bestræber os på at besvare din ansøgning indenfor 2 hverdage.

Afbestilling af lejemålet kan uden beregning ske skriftligt senest 3 måneder før første lejedag. (Se dog gebyr for ændringer nedenfor). Ved afbestilling af hele lejemålet mindre end 3 måneder før første lejedag beholder udlejer hele lejebeløbet, så kun nøgle- og rengøringsdepositum + beløb til el, vand og varme betales tilbage.)

Hvis lejemålet er booket mindre end 3 måneder før festen, er der 14 dages fortrydelsesret fra booking-datoen. Dog er lejemålet uopsigeligt fra lejers side de sidste 14 dage før festen.

NB. Husk at afbestilling altid skal ske skriftligt (gerne via mail). Det er altså ikke nok blot at undlade at sende kontrakten retur med underskrift.

Udlejer forbeholder sig ret til at opsige lejemålet i forbindelse med en delvis afbestilling eller udsættelse fra lejer. Lejer får i så fald straks besked.

Desuden forbeholder udlejer sig ret til at slette bookingen, hvis underskrevet lejekontrakt samt fulde betaling ikke er os i hænde senest 3 måneder før første lejedag, eller senest 14 dage efter modtagelse af kontrakt, når bookingen er sket mindre end 3 måneder før første lejedag.

Udlejer har det generelle forbehold, at vi ved evt. salg af den pågældende bygning/del af bygning har ret til at opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Gebyr for ændringer (f.eks. ændring af datoer, ønske om flere timer, tilkøb af rengøring) i en allerede udsendt kontrakt er 250 kr. (Hvis ikke lejer skriftligt - gerne pr. mail - har henvendt sig til Torben Dreier/Inge Madsen med ønske om ændringer i bookingen, vil den oprindeligt underskrevne kontrakt være gældende, når der faktureres).

Anne Thorø Nielsen: atn@fo-aarhus.dk 

Marianne Rosell: mr@fo-aarhus.dk

Toiletter
Toiletter findes i kælderetagen - også handicaptoilet (ved indgang A).

Flugtveje og brandsikkerhed
Orienter dig om dem allerede første gang, du er i lokalet. Gangarealer og trappeafsatser må aldrig bruges til opmagasinering af ting og sager. Har man ikke plads til sine ting på sit kontor eller i undervisningslokalet, laves en aftale med pedellen om opmagasinering (tlf. 22 20 49 58). Der er placeret brandslukningsmateriel forskellige steder i bygningen. Alle branddøre skal holdes lukket. Også en varm sommerdag.

Handicapadgang
Der er handicaplift til 1. sal ved den sydlige trappe = indgang B. Få en nøgle og vejledning hos vagthavende pedel. Læs vejledningen før brug. Der er handicaptoilet i kælderen (ved indgang A). 

Udendørs arealer
Der må kun smides affald i de dertil indrettede affaldsspande. Hvis man flytter rundt på borde, stole og bænke, skal de sættes på plads efter brug.

Parkeringsregler

Alle parkeringspladser er nummereret og der er sat reserveringsskilte op ved de parkeringspladser, som er optaget døgnet rundt, hele året eller er delvis solgt.
FO-Aarhus forbeholder sig ret til at lukke af for al parkering i gården på dage i årets løb, hvor der f.eks. sker events eller der skal bruges plads i forbindelse med ombygning.

Priserne fås ved henvendelse til chefsekretær Inge Madsen: im@fo-aarhus.dk.

Betaling sker forud for eksterne lejere. For medarbejdere trækkes beløbet i lønnen måneden forud. (Der er stort set konstant en venteliste på 15-20 personer).

NB. Husk at parkeringspladsen overvåges af P-kompagniet, så der vanker bøder, hvis man holder på pladserne uden tilladelse eller holder på en anden plads end den tilladelsen er udstedt til.

Cykler
Cykler må kun placeres i cykelstativerne.

Affald
Af miljømæssige hensyn sorterer vi vores affald i huset. I papirkurve må kun lægges papir dvs. kuverter, papir og pap. Ikke engang et stykke køkkenrulle hvori man har tørret sine fingre, kan bruges til papirgenbrug. Der kunne jo være fedtrester! Hvis der er klips af nogen art i papiret, skal disse fjernes, inden papiret lægges i papirkurven. Papirkurven i kopirummet er også kun til papiraffald. Hav evt. 2 affaldskurve i lokalet: En til kun papir og en til blandet affald. I så fald skal begge kurve være tydeligt afmærkede, så man ikke kan tage fejl ved sortering af affald. NB. Hvis vi ikke sorterer papiraffaldet meget omhyggeligt, nægter renovationen at tømme containerne!

Trådløst netværk
Der er trådløst netværk i Café Nicolai i huset. Henvendelse vedr. kode sker til edb-medarbejder André Lynard på tlf. 28 49 96 46.

Misligholdelse/skader
Ved misligholdelse af husorden, bygning, lokaler og inventar, vil erstatningskrav blive gjort gældende over for lejer

Til toppen