Landsforbundet FORA

  • FO-Aarhus er en del af det landsdækkende folkeoplysningsforbund FORA, som er stiftet af Det radikale Venstre og har hovedsæde i København

FORA - Læring og kreativitet i fællesskab

FORA består af cirka 200 lokale folkeoplysende foreninger. De laver en masse forskellige slags aktiviteter inden for folkeoplysningen - både på weekend-, dag- og aftenkurser. Udbuddet af fag er meget bredt, men et af vores hjertebørn er det traditionelle håndværk. Og så er vi meget interesseret i det samfund, der omgiver os - lokalt, nationalt og internationalt.

Ikke kun aftenskole
Udover den traditionelle aftenskoleundervisning arbejder vi med projekter inden for: voksenundervisning, specialundervisning, integration af indvandrere og flygtninge, daghøjskoler og oplysningskampagner - selvstændigt og i samarbejde med andre.

FORA arbejder også internationalt. Vi deltager i lokale projekter og samarbejder med organisationer i Norden om folkeoplysning og voksenundervisning.

Navnet Fora er flertalsformen af forum, som betyder mødested. Fora er samlingen af alle de forskellige foreninger, der er rundt om i landet - alle de foreninger som er medlem af landsforbundet. Fora er rum til forskellighed - men er også rum til alt det, medlemsforeningerne er fælles om: nærhed, fællesskab, samfundsforståelse og engagement, kreativitet og at vi er fagligt stærke.

FORAs formål
Fora vil med udgangspunkt i det vedtagne værdigrundlag formidle folkeoplysning.
Fora vil gennem sit arbejde fremme den enkeltes almene indsigt og faglige færdigheder.
- Se beskrivelse af Foras værdigrundlag i bilag 1 til vedtægterne, værdigrundlag.

FORAs opgaver
Foras formål søges opnået gennem:
• Medvirken til oprettelse af foreninger.
• Aktiviteter gennemført af foreningerne både i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, anden lovgivning og uden offentlig støtte.
• Formelt og uformelt samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer, nationalt og inter-nationalt.
• Udvikling og vedligeholdelse af Foras værdigrundlag.
• Efteruddannelse af lærere, skoleledere og bestyrelsesmedlemmer.
• Drift af et sekretariat.

Foras misssion og vision

Mission:
Fora vil skabe sociale rum til kreativitet og læring i fællesskab, hvor man engagerer sig og tager ansvar.

Vision:
En folkeoplysning, der til stadighed er relevant og fundamentalt vigtig for den enkelte og for vores fællesskab, og derigennem bidrager til forandring i samfundet.

FORAs KERNEfortælling
I Fora mener vi, at man skal engagere sig og tage ansvar – ikke bare for sig selv, men for fællesskabet. Når én bliver dygtigere eller stærkere, bliver fællesskabet stærkere. Når vi engagerer os i hinanden og bruger tid sammen, bliver fællesskabet stærkere. Det er det, der driver os. Det er det, vi vil skabe rum til. 

Fora går forrest, når det handler om til stadighed at gøre folkeoplysning relevant. Vi relaterer til den måde, danskerne lever på, til hverdagen og til verden omkring os. Vi tilbyder kurser, aktiviteter og oplevelser, der giver alle mulighed for værdifuld læring med mening. Og vi gør det fulde af engagement og begejstring. Med fokus på samvær og fællesskab.

Fora vægter nærhed højt - i alle led. Du kan kende os på, at vi vil dig noget. Hos os bliver medlemmer
og kursister nærværende, aktive deltagere og ikke passive tilskuere. Det er de glade for – og det er vi
stolte af. Vi er til stede og aktive i hele landet; i de store byer og de små samfund. Vi dyrker den lokale
forankring og det lokale initiativ. 

I Fora er vi fagligt stærke. Vores kurser og aktiviteter er kendetegnet ved høj kvalitet og stærke lærerkræfter; mennesker, der brænder for deres fag og for formidling. Vi lægger vægt på at sætte undervisningen i et samfundsmæssigt perspektiv – lille eller stort, smalt eller bredt. Vi dyrker det gode håndværk som kilde til kreativitet og udvikling. Og vi har stor kærlighed for det fællesskab, der opstår, når man skaber noget sammen.

Fora udfordrer vanetænkning og sætter vores fag i nye sammenhænge. Vi giver plads og støtte til initiativet. Derfor vil du se os udvikle nye undervisningsformer og bruge ny viden, ny teknologi og nye
omgangsformer. Altsammen for at skabe de bedste rammer for læring og fællesskab.

Læs mere om FORA på deres egen hjemmeside http://www.fora.dk/