Standardbetingelser for alm. lejemål

Standardvilkår for lejemål hos FO-Aarhus og Gimle

 

Henvendelser (husk altid at opgive bookingnummer):

Emne

Navn

Tlf.

Mail

Kontrakter/booking/ændringer/afmelding

Inge Madsen

Marianne Rosell

87 46 45 30

87 46 45 52

im@fo-aarhus.dk

mr@fo-aarhus.dk

Rengøring, fremvisning, nøgler, p-gæstekort

Jacob Iversen

30 68 36 01

jacob@fo-aarhus.dk  

Internet 

(Træffes man.-fre. kl. 8-12.00)

André Lynard

28 49 96 46

aly@fo-aarhus.dk

 

Betaling, returnering af depositum

Nataliia Litvinkovic

87 46 45 45

nal@fo-aarhus.dk

 

Afbestilling og ændring

Afbestilling af lejemålet kan uden beregning ske skriftligt senest 14 dage før første lejedag (se dog gebyr for ændringer nedenfor). Ved afbestilling af hele lejemålet mindre end 14 dage før første lejedag opkræves et administrationsgebyr på 500 kr.

NB. Lejemålet betragtes ikke som opsagt, blot fordi man undlader at betale. Det kræver en skriftlig afbestilling enten pr. mail eller pr. brev, fordi man ved bookingen har accepteret afbestillingsreglerne i standardvilkårene for leje.

Udlejer forbeholder sig ret til at opsige lejemålet i forbindelse med en delvis afbestilling eller udsættelse fra lejer. Lejer får i så fald straks besked. Udlejer har det generelle forbehold, at vi ved evt. salg af den pågældende bygning/del af bygning har ret til at opsige lejemålet med 6 måneders varsel.

Når lejemålet er påbegyndt, kan afbestilling ikke finde sted og betaling sker fuldt ud efter den indgåede lejekontrakt. Lejer er dog stadig - af hensyn til udlejers pedelbemanding - forpligtet til at underrette udlejer hvis/når de ikke bruger lokalerne. (Hvis man f.eks. 13 dage før lejemålets start, finder ud af at et undervisningshold ikke bliver til noget alligevel, kan man aflyse hele lejemålet mod at betale 500 kr.  Hvis man efter lejemålets start finder ud af at timetal eller antal dage i lejemålet må reduceres, betales stadig lejekontraktens fulde beløb.)

Gebyr for ændringer (f.eks. ændring af datoer eller ønske om flere timer) i en allerede udsendt kontrakt er 250 kr. (Hvis ikke lejer skriftligt - gerne pr. mail - har henvendt sig til Torben Dreier/Inge Madsen med ønske om ændringer i bookingen, vil den oprindeligt udsendte kontrakt være gældende, når der faktureres).

Skoleleder Anne Thorø Nielsen: atn@fo-aarhus.dk.  Marianne Rosell: mr@fo-aarhus.dk

Alle aftaler om ændringer af lejetidspunkter og lokaler samt evt. ekstraydelser fra pedeller SKAL være skriftlige.

 

Lokalet/lokalerne

Det er ikke tilladt at inddrage gangarealer i lejemålet, heller ikke til opmagasinering af møbler, affald eller lign.

Lejer giver selv brugerne af lokalet besked om lokalenr. og adresse (se link nederst i disse standardvilkår vedr. QR-koder til at finde vej. Desuden skal lejer oplyse brugerne om at benytte cykelstativerne til parkering af cykler.

Der må kun hænges plakater og sedler op på opslagstavlerne i huset – ikke på døre og vægge. Og de skal fjernes igen, når lejer forlader lokalerne sidste gang.

Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i FO-Aarhus’ og Gimles lokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.

Det lejede må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt i nærværende kontrakt. Udlejer forbeholder sig ret til at opsige lejemålet med 6 måneders varsel i tilfælde af salg af bygningen eller fuldtidsudlejning af lokalet/lokalerne.

 

Betaling

Hvis der lejes ud i en hel weekend i vinterhalvåret (fra 1. okt. til 31. marts) betaler lejer et varmebidrag på 600 kr. foruden huslejen. Hvis der lejes ud enten en lørdag eller søndag lægges der 300 kr. oveni til varme.

 

Inventar og udstyr

Lejer betaler selvfølgelig erstatning for skader og hærværk, de evt. begår mod udlejers bygning og inventar.

Men lejer skal være opmærksom på at de også er økonomisk ansvarlig for indendørs hærværk begået af udefrakommende personer, der måtte benytte sig af ulåste døre i lejeperioden, hvis denne er uden for husets åbningstid. Hold derfor i dette tilfælde altid yderdørene låst og luk aldrig fremmede ind.

Lån af borde og stole er inkl. i lejen.

Leje af liggeunderlag koster 250 kr. pr. lejemål.

Leje af klaver koster 410 kr. pr. lejemål.

EDB-medarbejder André Lynard træffes på tlf. 28 49 96 46. Det er André, der skal kontaktes en uge i forvejen, hvis man ønsker adgang til kopimaskine. Leje af en edb-projector koster 410 kr. pr. lejemål. EDB-projektor leveres med VGA til VGA kabel. Forbindelsesstik fra egen pc/Ipad/mobiltlf. og til VGA skal man selv medbringe. Hvis lejer skal bruge assistance til at køre edb-projektoren, aftales det på forhånd og der betales 280 kr. pr. påbegyndt time (hverdagstakst).

Når man lejer Stiften Loungen i Frederiksgade 78B følger der lån af edb-projektor og højttaleranlæg med i timelejen.

Lokalerne afleveres i samme stand og inventar-opstilling, som de modtages. Hvis der hænger et billede i lokalet af standard-inventaropstilling, afleveres lokalet dog med denne opstilling, uanset hvordan det blev modtaget. Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til FO-Aarhus. Ansvaret for benyttelse af lokaler og inventar påhviler den, der har truffet aftale om leje/underskrevet lejekontrakten.

Alm. rengøring af lokalerne efter alm. undervisning er inkl. i prisen. Hvis der er behov for mere end 3 timers rengøring tages beløbet ud af depositum.

I lokaler med trægulve er det lejers forpligtelse at sørge for at der ved dans og bevægelsesfag ikke bruges sko, der kan påføre gulvene skader, f.eks. sorte streger og trykmærker efter stilet- eller andre hæle. Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for genopretning af gulvenes stand.

Der må ikke spilles trommer i lokalerne, da det kan forstyrre andre lejere.

Kursisterne er velkomne til at benytte Café Nicolai i Vester Alle 8, toiletter og udendørs arealer. Der er rygeforbud indendørs i alle FO-Aarhus’ og Gimles lokaler.

Det er muligt at bestille mad og drikkevarer i forbindelse med et arrangement i FO-Aarhus’ og Gimles lokaler. I så fald kontaktes køkkenet via Café Nicolai (fo-aarhus.dk).  

 

Forsikring

Det er lejers ansvar at sørge for forsikring af egne ejendele, der medbringes/placeres i lokalerne, da udlejers forsikring kun dækker bygninger og udlejers løsøre.

Hvis lejer er en selvstændig virksomhed påhviler ethvert ansvar som måtte påfalde lejer i forbindelse med udførelse af virksomhed i lokalerne lejeren. (Et eksempel: Hvis en danseskole lejer en sal og slutter af med at vaske gulv, men glemmer at sætte et skilt op, der advarer om at gulvet er glat, så hæfter danseskolen for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af det glatte gulv).

 

Pedeller

Vagthavende pedel på tlf. 22 20 49 58. Træffes man.-tors. 8-22.00 og fre. 8-16.00.

OBS. I hele juli måned og mellem jul og nytår er der kun pedeller til stede i bygningen man.-fre. kl. 8-15.30. Lejes der lokaler uden for dette tidsrum, skal lejer selv henvende sig for at få en nøgle.

 

Nøgler og alarm

Hvis der er behov for at lejer får udleveret nøgle, betales der depositum på 3.500 kr. Nøgler + alarmkode og –vejledning afhentes hos pedellerne i Vester Alle 8, kld. torsdagen før festen mellem kl. 12.00 og 14.00 mod fremvisning af kvittering for indbetalt depositum og husleje: Ring og aftal i forvejen på tlf.nr. 22 20 49 58. Ved skæve helligdage og ferier kan afhentningstidspunktet være et andet. Ring og aftal.

(NB. Der kan gå op til 14 dage efter arrangementet, før man får tilbagebetalt depositum.)

Hvis alarmen i huset skulle sætte i gang ved en fejl, mens I er i huset, SKAL I huske at ringe og afmelde alarmen som falsk (se den af pedellerne udleverede vejledning). Ellers skal I betale for en udrykning fra alarmselskabet, typisk omkring 2.000 kr. Hvis der i denne forbindelse tilkaldes pedel fra FO-Aarhus/Gimle, udløser det regning på min. 3 pedeltimer.

Hvis nøgler ikke er returneret til FO-Aarhus/Gimle senest førstkommende mandag efter arrangementets afholdelse, er lejer med sin underskrift på denne kontrakt indforstået med at betale for en omkodning af låse i det område, hvortil nøglen gælder.

 

Husorden

For Folkeoplysningens Hus i Vester Alle er der udarbejdet en husorden, som skal overholdes og hvor man kan finde svar på mange af de spørgsmål, der kunne dukke op i forbindelse med lejemålet og brugen af huset: /lokaler/generelle-lejevilkaar/husorden/.

Vi prøver at lave så professionelle standardvilkår og husordener som muligt, der tager højde for alle eventuelle situationer, men vi er jo altid afhængige af lejernes gode opførsel, for at udlejningen kan blive en succes for alle husets brugere. Vi står gerne på pinde for at hjælpe med at løse problemer, men forventer at husorden og kontrakt bliver overholdt og at oprydning, rengøring og opførsel fra lejeres side lever op til almindelig, acceptabel standard.

Vær opmærksom på at der ligesom på hoteller, kursusejendomme m.v. godt kan være flere fester/arrangementer i samme bygning. Tag derfor hensyn til hinanden på fællesarealerne og når det gælder musikafspilning og støj i øvrigt. Alle vinduer og døre skal være lukkede, når der larmes og spilles musik (også af hensyn til naboer i området).

Lokalerne er ikke godkendt til overnatning ifølge brandmyndighederne.

Lejer er ansvarlig for at tjekke aftalerne i kontrakten er i overensstemmelse med lejers ønsker og lejers booking på FO-Aarhus’/Gimles booking-hjemmeside.

 

Tegning

På dette link findes tegninger og foto af Folkeoplysningens Hus til f.eks. at trykke i sine festindbydelser, hvis man måtte ønske det:

/lokaler/lokaleudlejning/fo-byen-tegninger-til-frit-brug/

På nedenstående hjemmeside kan man finde samme tegninger, men med pile til de forskellige døre. Desuden link til Google, hvor man let og hurtigt kan få en rutebeskrivelse fra sit hjem til Folkeoplysningens Hus:

/lokaler/lokaleudlejning/fo-byen-tegninger-med-pile/

 

QR-koder til at finde vej til lokalerne

http://fo-byen.dk/fo-guiden/

 

Trådløst netværk

Hvis du vil benytte dig af det trådløse netværk i FO-byen, skal du bruge koden:

FolkeOplysning

Hvis du befinder dig i FO-Aarhus’ administrationslokaler i Frederiksgade 78C, er koden:

FObyen100