Globaliseringsråd

Regeringen vil gerne forstærke dansk konkurrence- og sammenhængskraft. Vi foreslår: Brug folkeoplysningen! Brug høj-, dag- og aftenskolerne og de foreninger, der ved, hvordan man engagerer og motiverer til videreuddannelse!

Kronik af Naser Khader, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, og Per Paludan Hansen næstformand i DFS i Politiken 3.  marts  2006.

Tilbyd hver eneste voksen dansker et gratis engelskkursus på to semestre. Begynderen kan få hul på det at lære et fremmedsprog. Resten kan blive bedre. Selv de rigtig engelskkyndige kan kvalificere sig yderligere inden for f.eks. deres arbejdsområde.

Det er et af de globaliseringsråd, som folkeoplysningen gerne vil give statsministeren og Folketinget, når de om kort tid skal vedtage en række initiativer i forlængelse af statsministerens eget Globaliseringsråd.

Så sent som 24. januar, da Folketinget diskuterede Globaliseringsrådets arbejde, formulerede statsministeren selv behovet på denne måde: »Uddannelse er forudsætningen for, at den enkelte kan omstille sig i en global økonomi. Uddannelse er også nøglen til, at vi kan få alle med i udviklingen«.

Sprogkundskab er måske en af de vigtigste kompetencer, der kan ruste os til en globaliseret verden - hver for sig og som samfund. Skal danskerne integreres i den globale verden, skal vi kunne fremmedsprog. Og engelsk er stadig det vigtigste fremmedsprog for danskere.

Med sådan en landsdækkende folkeoplysende kampagne, som vi her foreslår, vil vi på én gang bygge på de bedste danske traditioner og den erfaringskapital, Danmark besidder, og samtidig vende os ud mod omverdenen og kvalificere os til fremtiden.

I løbet af et par år vil vi kunne hæve danskernes gennemsnitlige engelskniveau - selv om vi er helt klar over, at ikke alle vil tage imod det.

Størst effekt vil det sandsynligvis have over for de lavestuddannede, som trods undervisningen i folkeskolen i dag ikke kan læse en engelsksproget hjemmeside eller gennemføre en samtale på engelsk. Ikke alene vil de komme et stort skridt videre i løbet af et år. Mange vil også blive motiveret til at uddanne sig videre - i engelsk eller på andre felter - når kurset er slut.

Vi er ikke blinde for, at der vil være mange praktiske problemer i sådan en kampagne. Men vi er også overbeviste om, at udfordringerne i globaliseringens tidsalder kræver modige og ambitiøse initiativer.

Og vi kan i hvert fald love, at folkeoplysningens organisationer står parat til at løfte deres del af opgaven. Aftenskoler, højskoler, daghøjskoler og folkeoplysende foreninger har et kæmpe arsenal af erfaringer i den type folkelig undervisning, og organisationerne er til stede helt ude i hjørnerne af samfundet, i lokalsamfundene og kvartererne.

Netop folkeoplysningens tradition for undervisning, som både er frivillig for deltagerne og organiseret af frivillige, vil være utrolig velegnet til denne kampagne.

Vores evne til at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger - og bringe den enkelte et skridt videre - er også en styrke i denne sammenhæng.

For de lavestuddannede har det stor betydning, at folkeoplysningens undervisning fokuserer på det talte sprog og lægger mindre vægt på teori og grammatik, som ellers hurtigt kan skræmme mennesker i denne gruppe væk.

Folkeoplysningen er heller ikke bundet af karakterer og eksaminer.

Det er disse metoder, der gør, at de folkeoplysende organisationer er gode til at motivere til videre uddannelse. 90 procent af deltagerne siger i en ny stor svensk undersøgelse, at de er blevet mere motiverede til at uddanne sig videre, efter at de har deltaget i en folkeoplysningsaktivitet. Nogle fortsætter med næste trin i uddannelsen, som folkeoplysningen som regel står parat med. Andre sluses tilbage i det formelle uddannelsessystem, som de er røget ud af alt for tidligt.

Men det er ikke nok, at danskerne bliver bedre til engelsk. Ofte er det endnu mere basale kompetencer, der skal til. 800.000 mennesker i Danmark har ikke de nødvendige dansk- og matematikkundskaber.

I mange år har oplysningsforbund, daghøjskoler og højskoler spillet en stor og væsentlig rolle i indsatsen for at hjælpe de borgere, som ikke fik lært at læse i folkeskolen. Alene i København står daghøjskolerne for en fjerdedel af den forberedende voksenundervisning, og undersøgelser viser, at de har nogle af de bedste resultater.

Men kapaciteten kan stadig ikke følge med behovet. Vi synes, det vil være oplagt, at regering og Folketing opprioriterer disse aktiviteter som led i globaliseringsstrategien.

Både for at skabe et godt samfund og for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden er det nødvendigt, at nydanskere bliver integreret bedre.

En af vores skoler har allerede i dag stor succes med at tilbyde indvandrerforældre dansk- og matematikundervisning, så de kan hjælpe deres børn med lektierne. Lige midt i det kvarter i Århus, der sidste år var præget af uro og hærværk, har over 100 indvandrerforældre meldt sig til 'lektiehjælp'. Et resultat, som er opnået, fordi FO-Århus har erfaring med den slags undervisning og tæt samarbejde med den lokale boligforening.

Oplysningsforbund står på spring til at udbrede ideen til hele landet. Med økonomisk og politisk opbakning fra det politiske system vil man på én gang, kunne give et stærkt bidrag til at integrere forældregenerationen i det danske samfund og samtidig forbedre børnenes skolegang betydeligt.

En nødvendig forudsætning for at kunne fungere i et globalt samfund er kendskab til andre lande og kulturer. Det daglige arbejde i mange folkeoplysende foreninger handler om dette, og det optræder gang på gang i højskolernes og aftenskolernes kurser, debatarrangementer og foredrag, der er som skabt til at formidle denne viden.

Det skorter altså ikke på tilbud om undervisning og oplysning fra vores side. Men vi kan også noget, der måske er endnu bedre i hvert fald endnu mere økonomisk!

Vi kan være med til at finde og værdsætte al den uregistrerede og usynlige viden.

Alle mennesker tilegner sig viden og kompetence uden for det formelle uddannelsessystem: i familien, på arbejdspladsen og ikke mindst i foreningslivet og folkeoplysningen. Disse kompetencer bliver sjældent bogført og kan være svære at dokumentere.

Det gælder både konkret faglig viden og mere uformelle kompetencer, som til gengæld er kraftigt efterspurgt på arbejdsmarkedet og helt uundværlige i det globale videnssamfund: evne til at lære nyt, evne til at udvikle nye ideer, åbenhed over for mennesker med anden social, kulturel eller etnisk baggrund, samarbejdsevne og meget andet.

Folkeoplysningen har i over hundrede år skabt uregistrerede kompetencer. I disse år har vi derudover kastet os ind i det såkaldte realkompetencearbejde.

Det skal bl.a. sikre, at den enkelte borger bliver bevidst om, at hun faktisk besidder disse kompetencer. På det grundlag kan borgeren bedre udpege, hvilke af folkeoplysningens tilbud hun skal gå videre med.

Samtidig skal det gøre det muligt at præsentere disse kompetencer for kommende arbejdsgivere eller de formelle uddannelsesinstitutioner, hun søger ind på.

Et systematisk realkompetencearbejde vil synliggøre hidtil uopdagede kompetencer. Det skaber grundlaget for, at kompetencerne bliver udnyttet på arbejdsmarkedet og mere bredt i samfundet som sådan, og at uddannelsestilbuddene bliver målrettet den enkelte. For hvorfor gå på kursus eller skole i noget man kan i forvejen?

Hermed har vi givet nogle bud på den del af statsministerens globaliseringsstrategi, der skal sikre, at Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence. Men som han sagde under folketingsdebatten 24. januar, har Anders Fogh Rasmussen to mål med globaliseringsstrategien: »Vi skal forstærke vores konkurrencekraft, og vi skal forstærke vores sammenhængskraft«.

Også det andet mål kan folkeoplysningen bidrage til. Ganske vist er sammenhængskraft ikke det klarest definerede begreb i samfundsdebatten. Alligevel vil vi også på dette felt vove pelsen og hævde: Det kan folkeoplysningen!

Hvert eneste år får vi mange hundrede tusinder af mennesker op af sofaen og hen i mødelokalet eller klasselokalet for at være sammen med andre mennesker - ofte på tværs af sociale skel, aldersgrænser og etnisk baggrund. Alene det er et uundværligt bidrag til sammenhængskraften i et samfund, hvor mange mennesker frivilligt eller ufrivilligt isolerer sig i snævre cirkler eller i lejlighedernes ensomhed.

Dertil kommer, at de i de fleste tilfælde ikke bare tilbringer nogle timer sammen med andre mennesker. De diskuterer, de udvikler tanker, de skaber resultater sammen. De bliver en del af et fællesskab og bliver dermed bedre til at skabe og opretholde fællesskaber.

Endelig handler rigtig mange af foreningernes og skolernes aktiviteter om, hvordan man bliver en aktiv medborger, der kan og vil tage del i udviklingen og udformningen af samfundet, både det nære og det globale.

Det arbejder vores lokale skoler og foreninger med, og Dansk Folkeoplysnings Samråd har som en af sine hovedprioriteringer at sikre folkeoplysningens bidrag til udviklingen af demokratiet, det aktive medborgerskab og dermed samfundets sammenhængskraft.

Men vi kan blive meget bedre til det. Det er ikke en enkel opgave at udvikle demokratiformer og inddrage borgerne i beslutningerne i et globaliseret samfund, hvor det bliver sværere og sværere at finde ud af, hvor beslutningerne træffes og hvorfor.

Samtidig konfronteres den danske demokratiopfattelse i disse år i stigende grad med andre værdier og normer for etablering af samfund - netop på grund af globaliseringen. Den dramatiske udvikling omkring Jyllands-Postens Muhammedtegninger er et meget tydeligt eksempel på det.

Det skaber et behov for ikke blot at forklare og forsvare den traditionelle danske demokratiopfattelse men også at sætte den til debat.

Det er nødvendigt at styrke den konstruktive dialog omkring demokratiet og at gøre en aktiv indsats for, at endnu flere mennesker end i dag får mulighed for at deltage i demokratiet og samfundslivet: i både debatter, foreningslivet, brugerdemokratiet, aktiviteter om demokrati, globalisering, livslang læring, aktivt medborgerskab osv.

For at sætte skub i sådan en aktivering af demokratiet foreslår vi, at der etableres en demokratipulje til de folkeoplysende organisationer og det folkeoplysende foreningsliv, der har til formål at:

  • sætte fokus på demokratiet og dets værdier;
  • skabe debat om, hvordan demokratiet virker, og hvordan det kan forbedres;
  • gennemføre forsøg og udvikling med nye metoder til at engagere borgerne, der ikke er aktive i foreningslivet eller i andre demokratiske fora, f.eks. mentorordninger eller kurser i, hvordan foreningslivet fungerer, 'Sådan bliver du aktiv', 'Sådan får du indflydelse' og lignende, 'Sådan fungerer Danmark', 'Skriv et debatindlæg'.

Kan vi klare os over for globaliseringens udfordringer? Sådan spørger mange på egne vegne og på det danske samfunds vegne.

Vi er ikke så bekymrede som mange andre. Det skyldes, at vi har rod i folkeoplysningens og foreningernes Danmark, og at vi hele tiden udvikler folkeoplysningstanken, så den har noget at bidrage med i nutiden og fremtiden.

Med denne Kronik har vi forsøgt at vise, hvad vores optimisme bygger på. Nu håber vi, at statsministeren, regeringen og Folketinget tager godt imod vores globaliseringsråd.

 

Til toppen