Grønne projekter

PROJEKTER MED EKSTERNE MIDLER

 

Projekt dræbersnegl

I samarbejde med Naturhistorisk Museum, Det Danske Haveselskab og Skov og Naturstyrelsen blev undersøgelsen af dræbersneglens æglægningssteder, overvintringssteder og potentielle fjender udført i efteråret 2008. Hver sommer er medierne fyldt med historier om snegleplagede haveejere, som efterlyser hjælp og viden til bekæmpelse af ”dræbersnegle”. Grønne guider og andre rådgivere tager imod et stigende antal henvendelser om plagsomme snegle, og miljø- og dyreværnsforeninger udtrykker bekymring for vilde dyrs trivsel i forhold til brugen af sneglegifte. Udbredelsen af dræbersneglen er ikke kun et problem for haveejere. Den kan skabe alvorlige problemer i naturområder, hvilket der også i stigende grad rapporteres om. Der mangler basal viden om en lang række biologiske spørgsmål, inden man kan give en tilfredsstillende rådgivning omkring bekæmpelse af dræbersneglen, og om hvordan sneglen påvirker den vilde flora og fauna dels direkte men også indirekte ved anvendelse af bekæmpelsesmidler i haver og i naturområder. Grønne guider brugte en del ressourcer på at forhandle med Skov- og Naturstyrelsen og Det Danske Haveselskab om projektet allerede i forsommeren 2008. Det medførte, at der d. 1. september 2008 blev bevilget 200.000 kr. til undersøgelser af dræbersneglens biologi i samarbejde med Naturhistorisk Museum.

Mere end 200 haveejere indberettede deres erfaringer med dræbersnegle pr. telefon og e-mail til projektet, herunder 82 beskrivelser af æglægningssteder. 32 haveejer deltog i undersøgelsen med opstilling af forsøg i deres haver. 

Projektet bestod af fire delundersøgelser:

I)             Æglægningssteder samt overvintringssteder for æg og unge snegle.

II)            Forsøg med kunstige skjul.

III)           Beskrivelse af snegle og snegleæg i danske haver.

IV)          Dræbersneglens potentielle fjender. Desuden et afsnit om nye sneglearter i Danmark. I løbet af undersøgelsen blev der fundet fire sneglearter, som ikke tidligere har været registreret i landet. Rapporten (bilag 1) kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, Dansk Snegleforenings hjemmeside og Naturhistorisk Museums hjemmeside. http://www.naturhistoriskmuseum.dk/forskn/rapporter/rapport.htm

 

Stenbronatur

Projekt StenbroNatur var oprindeligt et projekt udtænkt i samarbejde med forhenværende stadsgartner Henning Looft, Natur og Miljø. Projektet startede i januar 2007 med et bevilget budget på 355.000 kr., støttet af Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Svalens Fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond og FO-Århus. Projektet endte som et samarbejdsprojekt mellem Grønne Guider og Naturhistorisk Museum. Gennem ”Stenbro Natur”-projektet var det ønsket at sætte fokus på byens dyreliv for både at gøre opmærksom på de mange naturoplevelser, man kan få i byen, og for at skabe rum og tolerance i forhold til dyrene og naturen i byen. Projektet blev officielt afsluttet ved udgangen af 2007, men pga. udstillinger og den store interesse fra medier og offentligheden blev der arbejdet videre med projektet i 2008 (se afsnittet: Medieomtale af grønne guider).

Udstillingen ”Byens vilde væsner”, som blev fremstillet af Naturhistorisk Museum i projektperioden, blev lanceret i Rådhushallen i Århus 11.-22. februar 2008. Herefter blev den flyttet til Økolariet i Vejle, hvor den stod fra 15. marts-30. april. Fra 1. maj – 1. oktober kunne udstillingen ses i Skandinavisk Dyrepark. Udstillingen er en stiliseret tagkonstruktion, hvorpå der er udstillet forskellige dyr, som lever i bynaturen, bl.a. en husmårfamilie, et par rotter, flagermus, sølvmåger mm.. Plancher med korte tekster fortæller, hvor dyrene kommer fra, og hvorfor de lever i byen. Oplysningsarbejdet omkring dyrene og deres levevis i byen kan dels afhjælpe konflikter og dels åbne byboernes øjne for naturoplevelser i dagligdagen.

   

Sneglefolder i samarbejde med Horsens Kommune

Horsens Kommune har henvendt sig angående samarbejde om en folder om dræbersnegle. Horsens Kommune mangler faglig ekspertise til at forbedre deres folder.

 

Samarbejde omkring skoletjenester mv. i magistraten Teknik og Miljø

www.sebareher.dk. I samarbejde med Århus Kommune Teknik og Miljø

Grønne Guider er repræsenteret i arbejdsgruppen omkring skoletjenester og formidlingssteder i Teknik og Miljø og har bidraget til PR-aktiviteterne omkring skolekonkurrence, folder, hjemmesiden www.sebareher.dk  mv. Samarbejdet betyder, at de forskellige skoletjenester har en platform til at kvalificere og udvikle deres undervisningstilbud. Der har især været arbejdet med at inddrage kommunens nye klimapolitik i de forskellige undervisningstilbud. Der har i gruppen været afholdt en fælles studietur til tilsvarende aktiviteter i København.

 

Ungdomsverdensmesterskab – Sejlstævne

Ungdoms VM for sejljoller og surfere blev afholdt på Århusbugten af ”Sailing Århus” fra 11.-18. juli. Med deltagelse af knap 400 sejlere, trænere og officials fra 60 nationer regnes dette mesterskab for at være et af de vigtigste sejlsportsarrangementer i verden. Sailing Århus var arrangør af stævnet og stod blandt andet for at engagere næsten 300 frivillige i arbejdet med stævnet. I samarbejde med Sailing Århus og med midler fra Dansk Sejlunion og Den Internationale Olympiske Komite, som tilsammen havde bevilliget 145.000 kr., fik stævnet en markant grøn profil. Marsvinet, som ofte ses i Århusbugten, var logo for de grønne tiltag ved stævnet. De forskellige grønne tiltag havde alle relation til vandmiljøet. Den grønne profil markerede over for sejlere, officials og de mange hundrede frivillige hjælpere, at i Danmark har vi et rent miljø, som vi gør meget for at bevare, og at den enkelte har et stort ansvar for at beskytte miljøet. Evalueringsrapport for stævnets grønne profil er vedlagt som bilag 2.

 

ARANGEMENTER, KAMPAGNER OG FOREDRAG

 

Mostarrangementer

Der har været afholdt 3 større mostarrangementer hhv. lørdag 27/9 i forbindelse med bagagerums-marked på Jernaldervej ved Ellekærskolen,

lørdag 11/10 ”Store Mostdag” på Risskov Bibliotek og fredag 26/9 store æblepressedag i samarbejde med Beder-Malling Bibliotek.

Ved Store Mostdag i efterårsferien på Risskov Bibliotek var der over 100 deltagere, og der var et godt samarbejde med Risskov Bibliotek omkring PR og bogcafé. At det er populære arrangementer, bevidner et citat fra Fællesbladets efterfølgende omtale af mostarrangementet i Beder-Malling: ”En dejlig fredag med høj og blå sensommerhimmel strømmede 60 børn og voksne til plænen foran biblioteket. I klapvogne, på cykler og i bil ankom kassevis af æbler. Til dem uden eget æbletræ blev bibliotekets store æbletræ ribbet af ivrige børn. Der blev snittet og presset bogstavelig talt tonsvis af æbler. Der blev hygget og snakket og spist bagerens lækre æbletærter. Og efter en lang og dejlig dag blev der båret saft hjem i diverse beholdere og fryseposer”. Der har desuden været 28 udlån af mosteriet til foreninger, daginstitutioner m.fl., og pga. den store interesse for mosterierne og mostarrangementerne er der oprettet en hjemmeside www.hjemmemosteri.dk

 

Hold rent dag i Århus Syd

Hold rent arrangementet i Århus Syd er en fast tradition. I Mårslet var det 10. år i træk og i Solbjerg, Beder og Malling var det 8. år, der arrangeres hold rent-dag. Jubilæet blev fejret med trafikveste til alle deltagere. Vestene var sponsoreret af Århus Miljøcenter og påtrykt ”Hold naturen ren”. Alle børn fik et sæt ”Affaldsspillekort” med viden om bl.a. affaldets nedbrydningstider. Traditionen tro var der morgenbrød og kaffe før oprydningen og øl/sodavand efter rengøringsarbejdet. I Beder og Mårslet deltog begge steder ca. 60 personer, og i Malling og Solbjerg deltog ca. 25 personer hvert sted. Specielt i Mårslet, Beder og Malling deltager der mange børn, bl.a. fordi man her har formået at få spejdere og FDF’ere med i arrangementet. Som tak for deltagelse i hold rent-dagen var der mulighed for at få en rundvisning på Studstrupværket. Det blev åbent for alle og blev til i alt 3 rundvisninger på Studstrup (se senere).

 

Kompostarrangementer

17/6. Hjemmekompostering for nybegyndere på Risskov Bibliotek. 18 deltagere.

 

Brændeovnsaften

11/11. Minikursus i samarbejde med Morsø Jernstøberi, pejsen.com / Multi-Pejse, Egå og lokal skorstensfejer i kunsten at fyre effektivt og miljøvenligt. 35 brændeovnsejere deltog i kurset.

 

Sneglearrangementer

11/3. Foredrag ”Kampen mod dræbersneglen på Risskov Bibliotek ca. 25 deltagere.  8/4, 8/5 og 13/5 på henholdsvis, Beder-Malling, Solbjerg og Højbjerg biblioteker har der været holdt åbene biblioteks-arrangementer om snegle, og der har været 10-25 deltagere ved hvert af disse arrangementer.

 

Havearrangement

Et arrangement om økologisk havebrug i Skåde Kolonihaveforening blev afholdt d. 8/8 med deltagelse af ca. 25 haveejere.

 

Besøg på Studstrupværket

Der har været afholdt 3 rundvisninger på Studstrupværket med i alt 80 deltagere hhv. 24/4, 14/5 og 21/5.

 

Besøg på Forbrændingsanlægget

Der har været afholdt 1 rundvisning med 27 deltagere d. 25/9.

 

Lav genbrugslys og tørrede æbler

Børnearrangement, Grøn Guide Århus Nord. Gamle lysestumper blev forvandlet til nye hjemmelavede stearinlys og æbler til sund hjemmelavet slik. 23 børn og voksne prøvede disse to hyggelige og praktiske aktiviteter på Risskov Bibliotek torsdag eftermiddag 11/12.

 

Foredrag om byræve

Torsdag 13/11 var der foredrag om byræve i Naturhistorisk Museums auditorium. Der kom 26 til foredraget. En undersøgelse foretaget af Su ssie Pagh, har vist, at ca. 80 % af beboerne i et kvarter i Højbjerg ikke følte sig generet af rævenes tilstedeværelse, mens 20 % direkte eller indirekte følte sig generet.  Flere af dem, som følte sig generet, angav som grund, at de var bange for rævene, fordi de kom for tæt på. Byræve er ofte så tillidsfulde, at de skaber utryghed. Rævene er imidlertid hverken syge eller aggressive, de er bare nysgerrige. Andre årsager, der blev givet, var at rævene så ”bryske ud”, stjal høns, spredte sygdomme, lagde ekskrementer på græsset, og at de angiveligt skulle æde katte og pindsvin eller løbe væk med skraldepose eller andre ting.  Der er et stort behov for oplysning om byrævene, så disse dyr ikke skaber unødig frygt.                                                          

KOMMUNALE OPGAVER

Affald i skolen

I samarbejde med AffaldVarme, Århus Kommune, har grønne guider fortsat arbejdet med ”Affald i skolen” rettet mod 4.-6. klassetrin. Omkring 1200 elever fra 56 klasser benyttede sig af tilbuddet i 2008. Undervisningslokalet, undervisningsmaterialerne og den tilknyttede hjemmeside www.affaldiskolen.dk  er videreudviklet i løbet af året. I forhold til de foregående år er besøgstallet i affaldsskolen steget, og Grønne Guider varetager nu også den rundvisning på forbrændingsanlægget, der finder sted i forbindelse med skolebesøgene. Ud over besøg af skoleklasser har Grønne Guider også haft besøg af studerende fra Århus Lærerseminarium og islandske lærere på studietur. Livsstilseksperten og forfatteren Christine Feldthause har i forbindelse med hendes miljøbog ”Feldthause skruer ned” været på besøg i affaldsskolen og hentet viden og inspiration til bogen.

 

Ren by

Grønne Guider har i samarbejde med Andrea Rose fra Ren By-kampagnen i Århus Kommune inddraget elementer fra kampagnen i undervisningen på affaldsskolen. Desuden er det planlagt, at grønne guider skal bidrage med det affaldsfaglige/pædagogiske indhold i ca. 6 udstillinger/happenings rettet mod børn og deres forældre i 2009. Det sker på Frederiksplads, som er den store plads over for Magasin på den anden side af åen, hvor Frederiksgade og Fiskergade mødes. Der er planlagt udstillinger fra maj-oktober 2009.

 

Plancher til Egå Engsø og Dyrehaven

Der blev i 2008 lavet tekster til en planche til Egå Engsø om ”Kreaturgræsning”. Desuden blev der lavet 4 tekstoplæg til informationstavler om vildsvin til dyrehaven.

 

Fotos med tekster til venskabsbyen i Habin, Kina

Borgmesterens Kontor ønskede en række fotos af karakteristiske dyr og planter i Århus by sammen med tekster som kunne sendes som gave til venskabsbyen Harbin i Kina. Der blev derfor fundet fotos af dyr og planter i Naturhistorisk Museums arkiv. Et par fotos af parker blev stillet til rådighed af afdelingen for Natur og Miljø, Århus Kommune. Fotoene blev lagt på en cd med forklarende tekster.

 

Naturvejledning fra Naturcenter Sølyst

Som aflastning for naturvejlederarbejdet på Sølyst har Grønne Guider stået for 7 naturvejlederture for skoleklasser. Turene er afviklet i efteråret, en i Riis Skov, 3 til vandhul nær Sølyst og 2 til Brabrand sø samt en til Egå Engsø, i alt ca. 150 deltagere. Desuden har guiderne deltaget i praktiske opgaver på Sølyst og udarbejdet tekster til en ny velkomsttavle på Sølyst. Da det har været et nyt arbejdsområde har der været en del nyudvikling, og Erik og Birte har bl.a. deltaget i et gratis vandhulskursus på ferskvandscenteret AQUA i Silkeborg. Guiderne har udarbejdet forskellige undervisningsmaterialer til brug i vandhulsundervisningen ved Sølyst.

 

 

UDSTILLINGER

Kompost og most

I forbindelse med kompost- og mostarrangementerne i Århus Nord har der været to udstillinger på Risskov Bibliotek.

 

Udstilling ”Byens vilde væsner”

Stod i Rådhushallen 11.-22. februar. Herefter flyttede den til Økolariet i Vejle, hvor den stod fra 15. marts til 30. april, og fra 1. maj til oktober kunne udstillingen ses i Skandinavisk Dyrepark. Se mere om udstillingen under Projekt Stenbronatur.

 

 

ARTIKLER AF GRØNNE GUIDER

Buhl, B. & Pagh, S., 2008. Dræbersneglen eller hvad vi nu skal kalde den. Praktisk Økologi 2008 (2): 24-25.

Buhl, B., 2008. Hold da helt rent! –Borgerne rydder op. Nicolai 16(2): 6-7.

Buhl, B., 2008. A-pærer er billigst i længden. Fællesbladet 1 2008

Buhl, B., 2008. Miljøvenlig tøjvask – hvordan gør man det? Fællesbladet 3 2008  

Buhl, B., 2008. Miljøvenlig tøjvask – hvordan gør man det? Solbjerg Nu marts 2008

Buhl, B., 2008. Hop Hop – så du en død frø? Fællesbladet 5 2008

Buhl, B., 2008. Hundelort og æbleskrog. Fællesbladet 6 2008

Buhl, B., 2009. VM med grøn profil og blåt sejlvand. Sejler 2009(1) 44-45 

Pagh, S., & Buhl, B., 2008. Dræbersneglen- gode råd om bekæmpelse. Praktisk Økologi. 2008(3): 26-27.

Pagh, S., 2008. Sjove historier om byens dyr. Nicolai 16 (1): side 7. 

Pagh, S., 2008. Egå Engsø- et storstilet kommunalt projekt. Nicolai 16 (4): 6-7.

Pagh, S., 2008: The history of urban foxes in Aarhus and Copenhagen, Denmark. Lutra 51 (1): 51-55.

Pagh, S. 2008: Byræve i Århus. Gejrfuglen 44(2): 31-37.

Pagh, S. & Buhl, B., 2008. Dræbersneglens potentielle fjender. Praktisk Økologi 2008(4): 20-21.

Pagh, S. & Jensen, F., 2008: Dræbersneglen Arion lusitanicus.-Æglægningssteder, efterårsskjul og aktuelle fjender. Rapport for Skov-og Naturstyrelsen og Haveselskabet. 58p.

Pagh, S. & Ettrup, H., 2008: Sølvmåger på byens tage. Gejrfuglen 44(3): 21-26.

Rasmussen, E. Stryhn, 2008. Kompost af eget affald. Nicolai. 16(3): side 6.

 

MEDIEOMTALE AF GRØN GUIDE PROJEKTER

Radio Syd og Radio Esbjerg 05.05.08 Interview om snegle

JP Århus 08.05.08 ”Dræbersneglen kan true sjældne planter”

24 timer Nyheder 26.05.08 ”Dyrene flygter fra landet til byen" 

Århus Stiftstidende 14.06.08  ”Hun holder styr på byens dyr”

Århus Stiftstidende 07.07.08 ”Haren er hoppet en tur i byen” 

Århus Stiftstidende 13.07.08, ”VM i ungdomssejlads tænker på grønt vand”

Volvo Youth Sailing 2008”Green Profile”

JP Århus 04.08.08 ”Kloge Måge går tæt på badegæster” 

JP Århus 05.08.08. ”Mågeskud med begrænset effekt”

Århus Stiftstidende 05.08-08. ”Mågefest på Den Permanente” 

Lokalavisen Nord 03.09.08. ”Til kamp mod dræbersnegle”

JPÅrhus 17.09.08 ”Hjælp med at dræbe dræbersneglene” 

Lokalavisen 17.09.08 ”Haveejere eftersøges til snegleforsøg”

Århus Onsdag 01.10.08 ”Rovdyr i baghaven” 

JP Århus 08.09.08 ”Hvor overvintre dræbersnegle?”

Lokalavisen Nord 05.11.08 ”Kan dræbersneglene klare kulden”

Århus Stiftstidende 06.11.08 ”Nye fif til sneglekrigen” 

JP Århus 06.11.08 ”Få mere viden om de forhadte dræbersnegle”

Århus Stiftstidende 11.11.08 ” En snu storbyræv” 

Århus Stiftstidende 03.12.08 ”Hvor er pindsvinene? ”

I TV2 ”Middagsmagasinet” 17/6, 2008 interview om dyrene i Århus by. 

Radioudsendelser på DR: ”Naturvandring i Århus City”. Program tilrettelagt af Jens Olesen  http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2008/02/14142243.htm

Radioudsendelser på DR  ”Rævehvalpe”. Program tilrettelagt af Jens Olesen.
http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2008/06/13092404.htm.

 

Desuden har stort set alle de grønne guiders besøgsarrangementer mv. været omtalt i medierne og Kræmmermarked Århus Vest har løbende været annonceret.

 

 

 

HJEMMESIDER MED GRØN GUIDE FORMIDLING

 

Hjemmeside

webmaster

Antal besøgende

Sidst opdateret

www.fo-aarhus.dk/grønne guider

 

Stanislaw Kempa

1151

løbende

www.dansksnegleforening.dk

 

Vagn Nielsen

3.898

(siden april)

26/ 01 2009

www.hjemmemosteri.dk

Erik Stryhn Rasmussen

Ca. 120/mdr.

Oprettet oktober 2008

Februar 09

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/projektpindsvin/default.htm

Tom Lund

11.439

28/01 2009

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/skoletj/stenbronatur/stenbronatur.htm

Tom Lund

2192

28/ 01 2009

www.sebareher.dk/affaldskolen

 

Teknik og Miljø

 

løbende

 

 

EFTERUDDANNELSE

25/4 Birte deltog i 7 forelæsninger i forbindelse med forskningens døgn ”Bliv klogere på klima” på Århus Universitet.

28/4 Birte deltog i ½dags kursus på Herning Gymnasium om CO2 og klima i undervisningen primært i folkeskolen.

Birte blev Master i ”Teknisk videnskabelig miljøvurdering” ved Ålborg Universitet i juni med speciale om CO2 debatten i dag og CO2  regnskaber i kommuner. I forbindelse med studiet deltog Birte i en Studietur til Bruxelles om miljøarbejdet i EU.

19/8 Birte deltog i éndags kursus ”Virksomhedens klimaaftryk og den konkrete klimaindsats” arrangeret af Livslang Læring Ålborg Universitet

11/9 Erik og Birte på endagskursus ”Vandhulstjek” arrangeret af AQUA i Silkeborg

14-15/11 Sussie deltog i konferencen ”Autumn Symposium Mammals in urban environments” i London

 

BORGER KONTAKTER

 

Projekt/arrangement

Antal deltagere ved arrangementet

Henvendelser

e-mail/tlf.

Medie-omtale

antal artikler

Andre formidlings-kanaler

Kræmmerforening i Århus Vest

560

210

15

www.aarhusvest.dk

Snegleforening

 

25

 

148

1

www.dansksnegleforening.dk

Sneglerapport

32

243

7

www.nathist.dk

www.dansksnegleforening.dk

www.fpn.dk

Stenbronatur

 

42

10

www.nathist.dk

Affald i skolen

1200

fordelt på

 56 klasser

Via Affald/

varme

 

www.affaldiskolen.dk

 

Ungdomsverdensmesterskab Sejlstævne

 

638

 

 

3

 

Mostarrangementer

Udlejning af mostpresse

160

28

150

4

www.hjemme mosteri.dk

Risskov bibliotek*)

Hold rent dag i Århus Syd

170

 

 

 

Kompostarrangementer

18

50

3

Risskov Bibliotek*)

Brændeovnsaften

35

Via Morsø

3

 

Sneglearrangementer

60

 

 

Risskov Bibliotek*)

Besøg på Studstrupværket og forbrændingsanlægget

107

 

2

 

Lav genbrugslys og

tørrede æbler

23

 

3

Risskov Bibliotek*)

Naturvejledning fra Naturcenter Sølyst, Risskov og Egåengsø

150

 

 

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter

30

 

 

 

Foredrag om byræve

26

88

1

www.nathist.dk

Haveforedrag

25

 

 

 

I alt

3287

931

52

 

           

 

Generelt bruges fo-aarhus.dk, pressemeddelelser, nyhedsbreve fra grøn guide Århus Nord, kulturnaut, visitårhus ved offentliggørelse af arrangementer.

*) Risskov Bibliotek udstilling + hjemmeside