Ferie: Ny ferielov - Varsling og placering af ferie

Se også FO-Aarhus', Daghøjskolen Gimles og Fonden Ryesgade 7's feriepolitik

 

Varsling og placering af ferie

Efter ferielovens regler er det arbejdsgiver, der fastsætter, hvornår ferie skal afholdes. Arbejdsgiver er dog forpligtet til så vidt muligt at imødekomme medarbejderens ønske om afholdelse af ferie, og den optimale løsning er derfor at involvere medarbejderen i ferieplanlægningen.

En medarbejder er berettiget til minimum 25 dages ferie om året – uanset om der er optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Ferie holdes som udgangspunkt med minimum en uge ad gangen (fem dage), således at arbejdsfrie dage indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. Det er dog muligt for arbejdsgiver og medarbejder at aftale, at man kan holde enkelte feriedage eller færre end fem dage i sammenhæng.

Placering af hovedferie og restferie

Ferieloven sondrer mellem hovedferie og restferie.

Hovedferien er de første tre uger (15 dage), der optjenes. Al anden optjent ferie er restferie. Dette gælder også feriefridage, som følger af enten overenskomst eller individuel aftale.

Hovedferien (15 dage) skal kunne holdes som sammenhængende ferie, hvis medarbejderen ønsker det, og skal kunne lægges i perioden 1. maj til 30. september – også kaldet hovedferieperioden.

Restferien skal også kunne holdes i sammenhæng af minimum fem dages varighed, hvis med-arbejderen ønsker det, men kan lægges uden for hovedferieperioden.

Hvis de øvrige feriedage udgør mindre end fem dage, skal det også være muligt for medarbejderen at afholde dem som sammenhængende ferie, medmindre der er driftsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt at holde de øvrige feriedage som enkelte dage.

Aftale om overførsel af ferie

En medarbejder kan aftale med arbejdsgiver, at optjent ferie ud over 20 dage (og tidligere overført ferie) kan overføres til det følgende ferieår.

Den overførte ferie skal som udgangspunkt afholdes først.

Det er et krav, at medarbejderen og arbejdsgiveren indgår skriftlig aftale om overførsel af ferie senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden. Der skal ske meddelelse over for FerieKonto om, at ferie overføres, inden for samme frist.

Hvis en medarbejder overfører ferie og efterfølgende fratræder, inden ferien er afholdt, bortfalder retten til i et eventuelt nyt job at holde mere end 25 dages ferie i et ferieår.