Grønne Guider

Større projekter

 

Grønne guider i Århus

 

Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan. 2003 overtaget administrationen af de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget sig 80 % af udgifterne til de 3 grønne guider i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20%.

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Århus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. De tre grønne guider er Sussie Pagh, Birte Buhl-Hansen og Erik Stryhn Rasmussen. F.eks. arbejdede guiderne i 2007 med følgende opgaver:

 

Kræmmerforening i Århus Vest

Grøn guide Århus Nord har i 2007 været tovholder for foreningen ”Kræmmerforening i Århus Vest”. Foreningens formål er at støtte genbrugsinitiativer og netværk i det vestlige Århus og er en udløber af Urbanprojektet ”Mosaik”. Kræmmerforeningen havde ved udgangen af 2007 over 100 medlemmer. I 2007 har foreningen afholdt 7 bagagerumsmarkeder med 20-25 stadeholdere pr. marked. Markederne afholdes hos idrætsforeningen IHF, Hasle. Om sommeren udendørs på parkeringspladsen og i vinterhalvåret indendørs i IHF´s lokaler. Bagagerumsmarkederne skal stimulere til øget genanvendelse samt være en tværgående social aktivitet i Urbanområdet. Besøgstallet til markederne har været meget svingende og skønnes dels at være afhængig af god presseomtale op til markederne og dels om der afholdes konkurrerende markeder i Århus.

              

Snegleforening

Der har været mange snegle i 2007, og en stor del af guidernes tid er gået med rådgivning om sneglebekæmpelse. Birte Buhl deltog i konferencen hos Skov og Naturstyrelsen i København om bekæmpelse af dræbersnegle 24/8 og var med i en dokumentarudsendelse om iberisk skovsnegl på TV2 11/10. Via snegleforeningen blev der igen i år foretaget en lille spørgeskemaundersøgelse, for at se hvordan antallet af snegle var i 2007 i forhold til 2006. Resultatet viste klart, at der havde været exceptionelt mange snegle i 2007 i forhold til året før. Den våde lune sommer gav sneglene mulighed for at formere sig kraftigt og masser af haveejere kæmpede sommeren igennem for at holde sneglene nede. Undersøgelsen viste også, at medlemmerne i stigende grad benytter sig af andre bekæmpelsesmetoder end indsamlingsmetoden - især feramol.

Den 11. oktober holdt foreningen det traditionelle medlemsmøde. Denne gang var biolog Sabine Engelke inviteret, til at holde foredrag om sit speciale med sneglenes genetik. Sabine Engelke mener at rød- og sort skovsnegl og dræbersnegl er en og samme art. På mødet blev der som sædvanlig udvekslet erfaringer med bekæmpelsesmetoder.

DanskSnegleforening blev dannet med initiativ fra de grønne guider 7/6 2005. Arbejdet med snegleforeningen fortsættes. Der er på nuværende tidspunkt over 100 medlemmer i foreningen. Der bliver sendt nyhedsbrev 5 gange om året, og afholdt en generalforsamling, et medlemsmøde og fire bestyrelsesmøder. Foreningen arbejder fortsat på at få opsat en sneglehjemmeside.

 

Konsulentarbejde for ”Pindsvinehjælpen” i Danmark

Siden projekt pindsvin startede i 2003 http://www.nathist.dk/projektpindsvin/default.htm, har Sussie fungeret som faglig konsulent for Pindsvinehjælpen. Pindvinehjælpen har tilknytning til Dyrenes Beskyttelse og samarbejder med dyrlæger og biologer for at fremme pindsvinebestandens trivsel i Danmark. Blandt andet arbejder de på at fremme miljøvenlig havedyrkning, og at afskaffe sneglemidlet metaldehyd. Midlet er forbudt i Danmark, men indføres ulovligt fra Tyskland. Metaldehyd har vist sig at være skadeligt for pindsvin og dermed formentlig også for en lang række af havens andre dyr. Sussie er fortsat faglig konsulent for foreningen. I 2007 holdt Sussie foredrag i forbindelse vildtplejestationernes årsmøde i Silkeborg, som arrangeres af Dyrenes Beskyttelse.

 

Affald i skolen

I samarbejde med AffaldVarme, Århus Kommune har de grønne guider fortsat arbejdet med ”Affald i skolen” rettet mod 4-6 klassetrin. 770 elever fra 24 klasser fordelt på 18 skoler benyttede sig af tilbuddet. Undervisningslokalet, undervisningsmaterialet og den tilknyttede hjemmeside www.affaldiskolen.dk er videreudviklet i løbet af året. Bl.a. er det nu muligt, at booke undervisning på hjemmesiden.

I samarbejde med Turbineforlaget har guiderne været med i udarbejdelsen af en skoleavis om affald. Avisen er udsendt i klassesæt til alle grundskoler i Århus og er desuden solgt i et stort oplag over hele landet. Avisen har i vidt omfang taget konkret udgangspunkt i affaldsskolens koncept.

Avisen er støttet økonomisk af Århus Miljøcenter. Samme sted har guiderne hentet støtte til produktion af et særnummer af Anders And. Bladet er fyldt med affaldshistorier og uddeles til alle elever som kommer på besøg i affaldsskolen. Bladet er udarbejdet i et samarbejde mellem en række affaldsselskaber. 

Erik repræsenterede affaldsskolen med en stand til NRGi-dag 26/8 i Arena, NRGipark. Temaet var ”Der er energi i dit affald”. Meget velbesøgt stand med udstillinger fra affaldsskolen og konkurrence om affald (tipskupon). 150 deltog i konkurrencen.

Birte og Erik har i 2007 påtaget sig en række rundvisninger på Affaldscenter Århus i forbindelse med besøgsleder Poul Boyes sygefravær.

Erik deltager som repræsentant for affaldsskolen i projektet ”Museum og læring – samarbejdet mellem det formelle og uformelle læringsmiljø”. Målet med projektet er, at øge og kvalificere samarbejdet mellem grundskolerne, som forstås som de formelle læringsmiljøer og museer og andre besøgscentre, som er de uformelle læringsmiljøer. Projektet indbefatter bl.a. ”uddannelse” af forandringsagenter i både skolerne og på besøgscentrene. Forandringsagenter er folk med erfaringer omkring et tættere samarbejde mellem skole og besøgscenter, som kan være med til at skabe et bedre samarbejde og udbytte de formelle og uformelle læringsmiljøer imellem.

 

Projekt Stenbronatur

Projekt StenbroNatur startede i januar 2007, efter at alle midlerne til projekt var bevilget. I alt et budget på 355.000 kr. Projektet kører som et samarbejdsprojekt med Naturhistorisk Museum. Med Stenbro Naturprojektet var det ønsket at sætte fokus på byens dyreliv for både, at gøre opmærksom på alle de mange naturoplevelser, man kan få i byen og for at skabe rum og tolerance i forhold til dyrene og naturen i byen. Projektet er støttet af Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Svalens Fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond og FO-Århus.

 

  • Stenbro-Hjemmesiden

Hjemmesiden gik i luften i marts 2007 http://www.naturhistoriskmuseum.dk/stenbronatur/nyt/nyt4.htm. På hjemmesiden findes fakta-ark med over 50 bydyr, 14 aktivitetsark med forslag til hvad skoleklasser kan lave undersøgelser om i bynaturen og 10 ture hen over året som århusianerne kunne deltage i. Desuden en kortlægningsfunktion og en opfordring til at folk, om at sende historier om byens dyr til museet. På hjemmesiden ligger nu mere end 30 historier om folks oplevelser med dyr i byen og i haven fx måger, ræve, rådyr, solsort, råger mm. Projektet har været omtalt adskillige gange i medierne og har givet anledning til mere end 200 mails fra byboere fra Århus og resten af landet. 

 

  • Afholdte ture i forbindelse med Stenbroprojektet

Byturene har været arrangeret i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk Museums skoletjeneste, og de har generelt været rigtig godt besøgt. Der har været fra 10 til over hundrede deltagere pr. gang. Sammenlagt har der været mere end 400 deltagere med på StenbroNatur-turene. Den store interesse for turene i byen skyldes formentlig, at mange byboere, som ikke har bil, har svært ved at deltage i kommunens øvrige tilbud om guidede ture uden for byen.

Rågetur i Risskov 22. maj. Her fortæller Peter Lange, formand for Dansk Ornitologisk Forening og Biolog Niels Jørgen Friis, fra Teknik og Miljø, Århus kommune om Rågerne og rågebekæmpelse i by skoven ”Risskov”.

Øvrige ture afholdt i forbindelse med Stenbroprojektet

Søn. d. 18. mar.

Husly til byens fugle

Tor. d. 19. apr.

Fugle på kirkegården

Søn. d. 22. apr.

Er der fisk i søen?

Søn. d. 13. maj

Havnens plante- og dyreliv

Tir. d. 22. maj

Rågerne i Riiskov

Tor. d. 14. jun.

Havnens fugle

Lør. d. 25. aug.

Er der flagermus i Botanisk Have?

Lør. d. 8. sep.

Parkens fugle og fodring af fugle ved søerne

Søn. d. 16. sep.

Mus i Riiskov

Tor. d. 1. nov.

Ugletur - nat-natur-tur

 

  • Udstilling

Udstillingen ”Byens Vilde Væsner” bliver fabrikeret på Naturhistorisk museum og stod i vandrehallen på Århus Rådhus fra d. 11- 22. februar 2008. Herefter skal den videre til Økolariet i Vejle og til Skandinavisk Dyrepark. Udstillingen er en stiliseret tagkonstruktion, hvorpå der er udstillet forskellige dyr, som lever i bynaturen bl.a. en husmårfamilie, et par rotter, flagermus, sølvmåger mm. Plancher med korte tekster fortæller, hvor dyrene kommer fra, og hvorfor de lever i byen. Det er meningen, at udstillingen skal rundt over hele landet. Udstillingen er fremstillet som en vandreudstilling, så den let kan transporteres rundt og sættes op et nyt sted.

 

Samarbejde omkring skoletjenesterne i magistraten Teknik og Miljø

www.sebareher.dk.

De grønne guider er med i en arbejdsgruppe som har udviklet en fælles hjemmeside www.sebareher.dk for de forskellige undervisningstilbud fra ”Teknik og Miljø” Det drejer sig om besøg på vandværker, spildevandsanlæg, affaldsanlæg, fjernvarmeanlæg og naturcentre samt undervisningstilbud på skolerne tilknyttet disse områder. Hjemmesiden skal dels gøre de forskellige skoletjenester mere kendte og dels gøre det nemmere at booke besøg for lærere. Hjemmesiden blev lanceret sidst på året. Samarbejdet betyder, at de forskellige skoletjenester nu har en platform til at kvalificere de enkelte tilbud.

 

CO2 kampagne

CO2 ballon fra Miljøministeriet var opstillet ved Marselisløbet og på Rådhuspladsen i Århus Festuge og i den forbindelse fik vi indsamlet mere end 1000 klimaløfter fra de besøgende. Samtidig uddelte vi koldtvands-vaskepulver og æbler, og fik samtidig en dialog med de besøgende om hvordan alle bidrager til CO2 udslippet og hvad vi hver især kan gøre for at begrænse det. Arrangementet var et samarbejde mellem mange parter, med Århus Kommune og Soroptimisterne som de vigtigste, men også Energitjenesten, NRGi, COWI, DONG-energy, Danlind m.f. var involveret. Tidspunktet for kampagnen viste sig rigtig god, idet der generelt var mange mennesker i byen, og det var samtidig op til budgetforhandlingerne i Århus byråd, hvor det bl.a. blev vedtaget ”at Århus Kommune som bysamfund skal være cO2 neutral indenfor en tidshorisont for det fremlagte forslag til ”Planstrategi 2008”.

 

Klimacafe

Marselisløbet 2. september kl. 10-16:

Marselisløbet havde arrangeret klimaballon og brugte klimabudskabet ved åbningen af løbet. Soroptimister + grøn guide ”solgte” klimaløfter for lodder til vaskepulver, og reklamerede for det efterfølgende arrangement på Rådhuspladsen.

Rådhuspladsen 3., 4. og 5. september kl. 14-18

P.g.a. blæsevejr var klimaballon desværre kun oppe om onsdagen. Der virkede den til gengæld rigtig godt. Den var meget stor og markant på rådhuspladsen. En gruppe på 3-5 soroptimister ad gangen + grøn guide ”solgte” alle tre dage klimaløfter for lodder til vaskepulver. Der blev delt æbler ud (sponsoreret af frugtavler) som ”trøstepræmier” og som eksempel på dansk frugt, som var et af de klimaløfter man kunne afgive: at spise dansk frugt, det sparer energi svarende til 25 kg CO2 pr. år.

Energitjenesten og NRGI stod med hver et telt med informationer om at spare energi.

Århus Kommune var præsenteret med 4 plancher, som viser hvad Århus Kommune gør generelt på miljøområdet og specielt for at spare CO2.

Samarbejdspartnere

Arrangementet var sat i værk som et samarbejde mellem Soroptimister og grøn guide Århus med ønsket om at sætte fokus på og formidle hvad den enkelte borger kan gøre for at handle miljørigtigt.

NRGI, Energitjenesten og Århus Kommune var inddraget som primære samarbejdspartnere, og var til stede ved arrangementet. Samarbejdet fungerede fint også med de forskellige afdelinger i kommunen. Energifonden sponsorerede reklameflyers for arrangementet. Dong Energy, og Danlind var inddraget som sekundære samarbejdspartnere. DONG bidrog med landsholdets fodboldtrøjer som hang til tørre for at vise et af de andre klimaløfter man kunne afgive ”at hænge vasketøjet op i stedet for at tørre det i tørretumbler” (200 kg CO2 pr. år). Danlind havde sponsoreret 600 pakker koldt- vands-vaskepulver, som illustrerede endnu et af klimaløfterne ”vask ved lave temperaturer” (40 kg CO2 pr.år). Danmarks Naturfredningsforening sendte bladet Miljø og Natur til uddeling (bladet havde et notits om koldt vandsvaskepulveret).

Resultat

Marselisløbet: Vi fik knap 400 klimaløfter og brugte 200 pk. vaskepulver

Rådhuspladsen: Vi fik godt 600 klimaløfter og brugte 400 pk. vaskepulver

I alt fik vi 1007 klimaløfter. På rådhuspladsen blev der ”solgt” flest lodder (ca.25 % flere) den sidste dag hvor ballonen var oppe.

Samarbejde med NRGI og Energitjenesten og Århus Kommune fungerede fint – Det virker godt når der sker flere ting samtidig – Det var vaskepulveret og klimaløfterne som trak folk til. Besøgstallet hos de øvrige samarbejdspartnere var mere begrænset.

Hvad var folks reaktion på arrangementet?

- meget positiv opmærksomhed fra alle som kom forbi, vi var overrasket over at specielt mange unge udtrykte deres positive støtte og mange børnefamilier fik en snak om problematikken med at spare co2.

- Det virkede godt at have noget at give til folk: æbler, vaskepulver, blade, info foldere m.v., men måske var der for mange ting, vi gerne ville have afleveret til folk. Vi er overraskede over at der ikke skal mere til at gøre folk glade. Det at man ikke bare fik en pakke vaskepulver, men skulle dels yde noget (afgive et klimaløfte), dels være heldig – virkede godt.

Var arrangementet tilfredsstillende for os?

- De i alt 15 soroptimister, som deltog, havde en god oplevelse af arrangementet, som velfungerende og nyttigt.

- Grøn guide var godt tilfreds med at få miljøet på dagsordenen også i festugen

- Energitjenesten har udtrykt tilfredshed med arrangementet - det er godt at gøre noget sammen.

Nåede budskabet ud?

- Det fungerede i forholdet til vaskepulveret bedst med det enkle klare budskab ”skru ned for vasketemperaturen”, som kunne komme bredt ud. NRGI, Energitjenesten og Århus Kommune stod for de mere specialiserede budskaber.

PR

- Der har været begrænset omtale af det i medierne. Presse meddelelserne er generelt ikke blevet taget. Vi kunne måske have gjort dem bedre og evt. været tidligere ude, men det er svært at få ting igennem i festugen, hvor der er rigtig mange om budet.

- Det vigtigste for denne type arrangement er, at være der hvor folk er mere end at få reklameret for det inden, men en bedre pressedækning kunne også have bragt budskabet ud til flere.

- Det kunne ikke komme med i Festugekalenderen pga. arrangementets art.

- TV2 var der mandag, men vi forsøgte at få dem til at komme onsdag i stedet for, i håb om at få ballonen op. Det lykkedes ikke at få TV2 til at komme igen, så vi skulle have taget til takke med deres besøg mandag – ærgerligt

- Der blev lavet en enkelt opfølgende artikel til et lokalt blad, det kunne vi evt. have gjort mere ud af.

- Det har været rigtig godt at være en del af en landsdækkende kampagne, så der har været mulighed for genkendelighed af budskaber og ballon i Tv-reklamer m.v.

- Placeringen på Rådhuspladsen var god specielt da vi fik det tilpasset, så ballonen stod oppe på parkeringspladsen og teltene kom ned foran, hvor folk kommer forbi. Samtidig var det en politisk meget synlig placering og vi fik klimaløfter fra flere politikere og rådmænd.

 

CO2-avis

Grønne guider har sammen med ”Klimakaravanen”, som står bag et landsdækkende undervisningstilbud om CO2-problematikken til grundskolens ældste klasser og Turbineforlaget, som står bag skoleavisen.com, ansøgt Energisparepuljen om midler til udarbejdelse af undervisningsmaterialer til grundskolens mellemtrin.  

Det overordnede formål med aviserne er at øge vidensniveauet om energi- og klimaspørgsmål og på denne måde påvirke de unge til at nedsætte deres eget, deres familiers og skolernes CO2-udslip. Et andet vigtigt element er at lære eleverne, hvordan man kan deltage i og påvirke afgørende beslutninger for fremtiden.

Der udsendes tre gratis aviser til hhv. 2500 folkeskoler og 350 ungdomsuddannelser. Konkurrencebesvarelsen består af en video eller en PowerPoint-præsentation, med elevernes holdninger til klimaproblematikken og ønsker for fremtiden. De bedste af disse præsentationer vises i forbindelse med topmødet og kan på denne måde gøre deltagerne opmærksomme på, hvad den kommende generation har af ønsker og bekymringer omkring fremtiden.

 

Mostarrangementer

Der har været afholdt 2 større mostarrangementer:

Lørdag 3/11 i forbindelse med bagagerumsmarked på Jernaldervej ved Ellekærskolen

Lørdag 13/10 Store Mostdag på Risskov Bibliotek

Den traditionelle ”Store Mostdag” blev afholdt i efterårsferien på Risskov Bibliotek lørdag 13/10. Godt besøgt med ca. 100 deltagere. Godt samarbejde med Risskov Bibliotek omkring PR og bogcafé. Der har desuden været en del udlån af mosteriet til foreninger, daginstitutioner m.fl. 

 

Vandkampagne i Kolt-Hasselager

Vandplanudvalget i Århus Kommune, ÅKV, Hasselager-Kolt Vandværk, Kolt-Hasselager Fællesråd, Hasselager skole, Kolt skole, Kolt-Hasselager Kombibibliotek, Egnsarkivet, DDS-Spejderne og grøn guide Århus Syd samarbejdede om kampagnen ”Rent drikkevand – Dit ansvar” i Kolt-Hasselagerområdet. Kampagnen startede med Vandets dag 22/3, hvor der blev sendt infomateriale til alle husstande i området og opsat skilte i området om kampagnen. Kampagnen foregik over en måned, og i denne periode var skolerne aktive med vandprojekter og klasserne deltog med deres projekter i konkurrence om en tur til AQUA. Kombibiblioteket og Egnsarkivet havde i perioden udstillinger om emnet vand og grøn guide besøgte lokale grundejerforeninger ved deres generalforsamlinger og fortalte om ”den miljøvenlige have”. Kampagnen blev afsluttet 22/4 med en ”Store Vanddag” ved vandværket i lokalområdet, bl.a. med åbent hus på vandværket, vandaktiviteter arrangeret af spejderne, udstilling af skolernes vandprojekter og med konkurrence om at vinde et fuglehus, mulighed for at bygge fuglekasser, få skiftet blad på hakkejern osv.

 

Hold rent dag i Århus Syd

Hold rent dag har været en tradition hvert forår i Århus Syd siden 2001 (Mårslet, Beder, Malling, Solbjerg). I Mårslet har de været i gang siden 1999. Også i 2007 samledes mellem 20 og 50 mennesker i hvert lokalområde en lørdag formiddag (13/4l) for at gøre en indsats for at holde byen pæn og ren.  I 2007 var der særlig opmærksomhed omkring de børn som deltog. De fik bl.a. et temanummer af Anders And om affald. I Mårslet var der et særligt tema omkring skraldekunst, som samlede ca. 25 børn der lavede kunst af noget af det indsamlede affald. Kunstværkerne var så udstillet i den følgende uge i byrummet i Mårslet.

 

Andre lokale projekter:

- Børnearrangement, grøn guide Århus Nord. Gamle lysestumper blev forvandles til nye hjemmelavede stearinlys og æbler til sund hjemmelavet slik. 30 børn og voksne prøvede disse to hyggelige og praktiske aktiviteter på Risskov Bibliotek, torsdag den 6. december kl. 15.00 - 17.00. Der var også mulighed for at se, hvordan man i gamle dage lavede tællelys af fårefedt med væger fra sivplanter.

- Grøn guide deltager i følgegruppe sammen med Fællesrådet for Holme, Højbjerg, Skåde om brug af Lysengkilen.

- Den succesrige folder om stier i Beder og Malling er blevet genoptrykt forår 2007.

- Som pr. for miljøet og for grøn guide er der skrevet 5-10 artikler om aktuelle miljøemner i de lokale blade.

 

Kortlægning af måger i Århus By. For Teknik og miljø

Medierne i Århus har de seneste par år i sommerperioden været præget af artikler, hvor århusianerne har klaget over mågerne i byen. Klagerne over mågerne har især drejet sig om støjgener, fx højlydte skrig fra mågerne tidligt om morgenen, men også om svineri fra mågeklatter og redemateriale. Enkelte har ligefrem været udsat for et mågeangreb (se oversigt over artikler i dagspressen på http://home1.stofanet.dk/tl47/).  Politisk bevågenhed på problemet har gjort, at der i 2007 blev efterlyst specialestuderende på Århus Universitet, til at kortlægge udbredelsen af ynglende måger i byen, ungeproduktion og fødebiologi. Ingen viste interesse for specialestudiet. Derfor tilbød grøn guide Sussie Pagh i samarbejde med Naturhistorisk Museum at være behjælpelig med en optælling af de ynglende måger. Sussie Pagh kortlagde i juni ynglende måger i Århus. Mågerne blev talt fra høje bygninger som domkirken, Hotel Atlantic og Hotel Mercur, Bruuns Galleri og Brandstationen m.fl. Desuden efterlyste museet århusianere, som havde kendskab til måger på tagene, og som enten havde gode eller dårlige oplevelser med mågerne.

Konklusionen på undersøgelsen blev, at der samlet set ikke er sket en stigning i antallet af ynglende måger i Århus siden sidste mågetælling i 1999. Antallet af ynglende måger i Århus ligger på 150-200 par. Dog ser det ud til, at der er sket en koncentration af måger i midtbyen, især omkring strøggaderne. Det kan ikke udelukkes, at der er sket en stigning i antallet af ikke-ynglende måger. I midtbyen yngler de fleste måger solitært, mens de på havneområder og i industrikvarterer yngler i kolonier på 5-27. De fleste folk, som henvendte sig til museet i forbindelse med undersøgelsen, var positive over for mågerne. Mange så dem som en del af byens maritime islæt, og mange århusianere fulgte mågerne, fra de lagde æg, til de fik unger på vingerne. Nogle gav ligefrem mågerne navne og fulgte dem år efter år. Der var dog også negative henvendelser. Klagerne over mågerne drejede sig især om støjgener, fx højlydte skrig fra mågerne tidligt om morgenen, men også om svineri af mågeklatter og redemateriale. Den samlede rapport kan findes på Naturhistorisk Museums hjemmeside www.nathist.dk


Egåengsø plancher

I forbindelse med åbningen af Egå-ensgø, blev der i samarbejde med Bjarne Golles udarbejdet kortbordstavler. Tekster til ”Egå Engsø”, ”Hvad var der før”, ”For miljøets skyld”, ”Egåen”, ”Ellebækken” og ”Har du bemærket faunapassagerne?” blev leveret med forslag til lay out. En del af tavlerne er allerede færdige med Bjarne Golles fine illustrationer og kan ses på vejen rundt om søen.

 

Bidrag til kommunens cykelhandlingsplan

Høringssvar blev sendt til cykelhandlingsplanen i 2006 og Cykelhandlingsplanen, som nu indeholder flere af disse forslag blev vedtaget efterår 2007.

 

Affald i boligforeninger

Der er indledt et samarbejde med boligforeningen AL2Bolig, Tilst omkring en stop-svineriet indsats. Boligforeningen er træt af at rydde op efter beboerne, da man bruger mange 100.000 kroner årligt på ekstern oprydning.

 

Artikler

Birte Buhl: Det rene vand er lige hvad vi har brug for! Nicolai nr. 2, april 2007

Birte Buhl: Klimaløfter. Nicolai nr. 4 årgang 15, november 2007

Erik Stryhn Rasmussen: ”Nyt undervisningslokale er fyldt med affald”. Om nye undervisningstilbud på Affaldscenter Århus Nicolai nr. 1, februar 2007

Pagh, S. & Ettrup, H., 2007: Sølvmåger i Århus 2007. Rapport for Århus kommune afd. for Teknik og Miljø.

Pagh, S., 2007: Tænker dyr? Natur og Museum 46 (2).

Pagh, S. Tænker dyr? Et nyt hæfte på gaden. Nicolai nr. 3, juni 2007.