Ferie: Ny ferielov - Løn under ferie

Ifølge ferieloven får en medarbejder løn under ferie, hvis vedkommende er ansat månedsvis eller for længere tid og har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage.

Dette omfatter som udgangspunkt alle funktionærer, også under deres prøveperiode.

Hvad består lønnen af?

Lønnen under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Det vil sige, at medarbejderen har krav på den løn, som svarer til, at han eller hun havde været på arbejdet.

Værdien af eventuelle personalegoder, som ikke modtages under ferien, medregnes også.

En provisionslønnet medarbejder har under ferien krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen. Der skal derfor særligt i tilfælde af provisionslønnede foretages en konkret vurdering af, om provisionen naturligt kan placeres på hver side af ferien, eller om der reelt mistes provision ved afholdelse af ferien.

Sker der ændring i medarbejderens normale daglige eller ugentlige arbejdstid eller arbejdsomfang i løbet af ferieåret, vil medarbejderen have ret til løn under ferien i forhold til arbejdstiden eller arbejdsomfanget på optjeningstidspunktet.

Konkret eksempel:

En medarbejder er ansat på 37 timer om ugen i første halvdel af ferieåret til 150 kr. i timen. Medarbejderen går ned i tid og arbejder den anden halvdel af ferieåret 25 timer om ugen til 250 kr. i timen.

Første halvdel af ferieåret: Medarbejderen har ret til løn under ferie svarende til den aktuelle arbejdstid og løn i den periode:

2,5 ugers ferie x 37 timer x 150 kr. i timen = 13.875,00 kr.

Den anden halvdel af ferieåret: Medarbejderen er gået ned i tid, men får højere løn. Medarbejderen har ret til løn under ferie beregnet på baggrund af arbejdstiden på optjeningstidspunktet og den aktuelle løn på ferietidspunktet.

2,5 ugers ferie x 25 timer x 250 kr. i timen = 15.625,00 kr.

Optjening af ret til løn under ferie og ferieafholdelse

Efter ferieloven optjener medarbejderen ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår. Dette svarer til fem ugers ferie om året. Ved ansættelsesforhold med en varighed på under en måned optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde. Hvis ansættelsen kun gælder for dele af en måned, optjenes 0,07 dages ferie pr. kalenderdag, dog højst 2,08 dage pr. måned i samme ansættelsesforhold.

En medarbejder, der opfylder betingelserne for at holde ferie med løn, kan i stedet vælge at få feriegodtgørelse på 12 %, hvis medarbejderen foretrækker dette. I så fald skal medarbejderen anmode om at få feriegodtgørelse før ferieårets begyndelse.

Medarbejdere, der afholder ferie uden betaling fra arbejdsgiveren, fradrages 4,8 % af månedslønnen for hver feriedag.

Ferieloven bygger på princippet om samtidighedsferie. Det indebærer, at man som lønmodtager kan afholde sin ferie, samtidig med at den optjenes. Denne ferieordning sikrer samtidig, at nyansatte og tilbagevendte på arbejdsmarkedet får ret til at holde betalt ferie allerede ved deres indtræden på arbejdsmarkedet. Det betyder konkret, at en nyansat medarbejder har ret til at afholde betalt ferie allerede det første år af sin ansættelse.

Ferien optjenes fra den 1. september til den 31. august i det næstfølgende år – også kaldet ferieåret, mens ferien kan afholdes fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år– også kaldet ferieafholdelsesperioden. Perioden for henholdsvis optjening og afholdelse af ferie strækker sig således over den samme periode – dette kaldes samtidighedsferie.

Reglerne indebærer altså, at ferie, der eksempelvis optjenes i februar måned, kan afholdes allerede måneden efter, dvs. i marts.

Ferieafholdelsesperioden er dog ikke begrænset til denne 12-måneders periode, idet der gælder en udvidet ferieafholdelsesperiode. Det betyder, at den ferie, der er optjent i perioden fra 1. september til 31. august, kan afholdes i de efterfølgende fire måneder. Ferieafholdelsesperioden strækker sig således over i alt 16 måneder.

Konkret eksempel:

En medarbejder optjener sin ferie i ferieåret løbende fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021. (Optjeningsperiode på 12 måneder).

Medarbejderen kan herefter afholde sin ferie i den samme periode, det vil sige fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 – og fire måneder frem. Ferien kan altså afholdes helt frem til den 31. december 2021. (Ferieafholdelsesperiode på 16 måneder).

Til illustration af optjenings- og afholdelsesforholdet kan følgende model anvendes: https://i0.wp.com/www.njordlaw.com/wp-content/uploads/2019/02/den-nye-ferielov-v.-2.png?ssl=1  

Bemærk, at der kan optjenes ret til betalt ferie i nogle fraværsperioder. Det gælder eksempelvis:

  • Suspension og fritstilling.
  • Sygdom med fuld løn.
  • Omsorgsdage med hel eller delvis løn.
  • Graviditets-, barsels- og anden orlov med hel eller delvis løn.

Der kan derimod ikke optjenes ret til betalt ferie i følgende fraværsperioder:

  • Sygdomsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn, eller hvor der ikke optjenes ret til sygeferiegodtgørelse.
  • Barselsperioder, andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn.
  • Perioder, hvor medarbejderen deltager i strejke eller lockout.
  • Perioder, hvor medarbejderen i henhold til en kollektiv overenskomst eller faglig kutyme er hjemsendt fx på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel, medmindre arbejdsgiveren betaler fuld eller delvis løn.

Medarbejdere, som ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, kan optjene sygeferiegodtgørelse.

I de første 52 sygefraværsperioder i et ferieår vil medarbejderen optjene sygeferiegodtgørelse fra den anden sygefraværsdag, mens der fra den 53. sygefraværsperiode kan optjenes sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag.

Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 % af medarbejderens løn, der beregnes på grundlag af medarbejderens løn i de sidste fire uger før fraværet.

Hvad sker der med funktionærers ferie ved fratræden?

Hvis der er ikke-afholdt ferie ved fratræden, får funktionærer – som modtager løn under ferie – udbetalt feriegodtgørelse. Udbetalingen sker til FerieKonto ved fratræden, og godtgørelsen beregnes med 12,5 % baseret på lønnen i ferieåret.

Beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden er relativt kompliceret, da man som arbejdsgiver skal tage højde for eventuel allerede afholdt ferie, særlige fraværsperioder og andet. Derfor findes der en beregningsmodel på virk.dk, som kan hjælpe dig.

Når en medarbejder opsiges, bortfalder al planlagt ferie. Det betyder, at medarbejderen – medmindre denne fritstilles, ferie kan varsles på ny, eller der indgås en aftale om afvikling af ferie med forkortet varsel – reelt skal arbejde i hele opsigelsesperioden og ikke kan afholde ferie. Ofte kan det dog være i arbejdsgivers interesse at indgå en aftale om afvikling af ferie, da man ellers vil være nødt til at udbetale løn i hele opsigelsesperioden og eftefølgende udbetale den tilgodehavende ferie som feriegodtgørelse.

Husk, at hvis medarbejderen er fritstillet, anses medarbejderen automatisk for at have afholdt ferie i videst muligt omfang i fritstillingsperioden. En medarbejder, der er opsagt, kan dog ikke kræves at holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på tre måneder eller derunder, hvilket er det lovmæssige varsel af hovedferien.