Grønne Guider

Større projekter

 

Grønne Guider i Århus

Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan. 2003 overtaget administrationen af de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget sig 80% af udgifterne til de 3 grønne guider i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20%.

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Århus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2006 med følgende opgaver:

 

Foreningsarbejde
Kræmmerforening i Århus Vest (Erik Stryh Rasmussen)

Grøn Guide Århus Nord har i 2006 været tovholder for foreningen. 

Foreningens formål er at støtte genbrugsinitiativer og netværk i det vestlige Århus og er en udløber af Urbanprojektet ”Mosaik” Kræmmerforeningen havde ved udgangen af 2006 ca. 100 medlemmer. I 2006 har foreningen afholdt 7 bagagerumsmarkeder med 20-35 stadeholdere pr. gang. Markederne afholdes fortsat hos idrætsforeningen IHF. Om sommeren udendørs på parkeringspladsen og i vinterhalvåret indendørs i IHF´s lokaler. Bagagerumsmarkederne skal stimulere til øget genanvendelse samt være en tværgående social aktivitet i Urbanområdet. Markederne bruges også til at gøre reklame for bl.a. Livsværkstedernes genbrugsforretning i Gellerup, som gratis afhenter brugte ting.

 

Snegleforening (Birte Buhl-Hansen og Sussie Pagh)

Dansk Snegleforening blev dannet med initiativ fra de grønne guider d. 7. juni 2005. Snegleforeningen ønsker at oprette en hjemmeside for snegleplagede haveejere, hvor haveejerne dels kan udveksle deres erfaringer med andre, dels hente informationer om forskellige sneglearter og den sidst nye viden om bekæmpelse af iberisk skovsnegl samt kort, hvor haveejerne kan indtaste deres snegleobservationer.

Arbejdet med snegleforeningen fortsættes. Der har ikke været så meget mediebevågehed i år som i 2005, formentlig fordi sneglene ikke har været så stor en plage i sommeren 2006. Medlemstallet stiger dog fortsat, og der er på nuværende tidspunkt 145 medlemmer i foreningen. Der bliver sendt nyhedsbrev 5 gange om året, og afholdt en generalforsamling, et medlemsmøde (se senere) og fire bestyrelsesmøder. Foreningen arbejder fortsat på at få opsat en sneglehjemmeside.

I år foretog foreningen desuden en lille spørgebrevsundersøgelse via medlemmerne, for at se om det var en generel tendens, at der var færre snegle i 2006. Resultatet var at de fleste af foreningens medlemmer, oplevede at der var færre snegle i år end de foregående år. Det skyldes formentlig et sammenfald af et sent forår og en meget varm og tør sommer i 2006. Medlemmerne benytter sig af mange forskellige bekæmpelsesmetoder, dog brugte kun ganske få nematoder. De fleste i foreningen indsamlede maksimalt 50 snegle pr. indsamlingsgang, og der var ikke den store forskel på antallet af indsamlede snegle i månederne juli og september.

I efteråret d. 5. oktober holdt foreningen et medlemsmøde, hvor Frank Jensen fra Naturhistorisk Museum fortalte om sneglejagten, iværksat af www.danskedyr.dk , og svarede på spørgsmål om snegle. Desuden blev det fortalt om, hvordan man bekæmper snegle med nematoder og resultaterne af forenings snegleundersøgelsen blev fremlagt. Der var også tid til hyggelig kaffedrikning og udveksling af erfaringer omkring sneglebekæmpelse. Mødet blev afholdt på Naturhistorisk Museum og var godt besøgt.

 

Konsulentarbejde for ”Pindsvinehjælpen” i Danmark (Sussie Pagh)

Siden projekt pindsvin, som startede i 2003 http://www.nathist.dk/projektpindsvin/default.htm, har Sussie fungeret som faglig konsulent for Pindsvinehjælpen. Pindsvinehjælpen er en ny forening som har tilknytning til Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes Beskyttelse tilser plejestationerne for pindsvin og pindsvinehjælpen samarbejder med dyrlæger og biologer om, at fremme pindsvinebestandens trivsel i Danmark. Blandt andet arbejder de på at fremme miljøvenlig havedyrkning og at afskaffe sneglemidlet metaldehyd. Midlet er forbudt i Danmark men indføres ulovligt fra Tyskland. Metaldehyd har vist sig at være skadeligt for pindsvin og dermed formentlig også for en lang række af havens andre dyr. Der holdes 1-2 årlige møder, hvor pindsvinehjælpen, en dyrlæge, en repræsentant fra Dyrenes Beskyttelse og Sussie deltager.

 

Samarbejdsprojekter

Affald i skolen (Birte Buhl-Hansen og Erik Stryhn Rasmussen)

I samarbejde med ”Affald og Varme”, Århus Kommune har grønne guider udviklet og igangsat en række undervisningstilbud indenfor området affald og miljø. Tilbudet er rettet mod 4-6 klassetrin og er sendt ud til alle skoler i Århus. Det drejer sig om:

A) Undervisning i affald og miljø på skolen.

Undervisningskonceptet blev udviklet af de grønne guider i foråret 2006.

I 2006 benyttede 599 elever fra 25 klasser fordelt på 12 skoler sig af undervisningstilbuddet.

B) Undervisning i ”Affaldsskolen”, Affaldscenter Århus. Lokalet blev indrettet af de grønne guider i foråret - sommeren 2006 og indviet den 6/11-2006. Undervisningen er tilknyttet rundvisning på forbrændingsanlægget. I november og december kom 149 elever fordelt på 9 klasser og 7 skoler en tur i ”Affaldsskolen”

C) Hjemmeside med undervisningsmateriale til brug på skolerne

Hjemmesiden www.affaldiskolen.dk blev udarbejdet af de grønne guider i foråret 2006. Undervisningsmateriale til brug på skolerne blev sammen med PR-materiale for de to undervisningstilbud sendt på CD-rom til alle Natur og Teknik-koordinatorer på folkeskoler og privatskoler i Århus. Materialet er ligesom de 2 andre tilbud især rettet mod undervisningen i faget Natur og Teknik i 4.-6. klasse.

I forbindelse med udvikling af Affald i skolen Projektet har Grøn Guide været i kontakt og samarbejde med bl.a.: Affaldsselskab Vensyssel Vest (AVV), Vestforfbænding i København, Økolariet i Vejle, Averhoff eletronic recycling.

Lokalt deltager Grøn Guide i Affaldsforum Århus, som blev etableret i forbindelse med godkendelse af Århus Kommunes Affaldsplan 2005-2008. Det er Århus Miljøcenter, der har stået for etablering af Affaldsforum, som har til opgave at komme med ideer og kommentarer til udvikling af kommunens affaldsbehandling.

 

Stenbro-naturformidling i samarbejde med Naturhistorisk Museum (Sussie Pagh)

FO- Århus startede i 2006 et samarbejde med Naturhistorisk Museum, og Dansk Ornitologisk Forening et stenbronatur- projekt, som skulle sætte fokus på naturoplevelser på stenbroen. Stenbro-projektet kører med et budget på 355.000.kr. Der er afsat 15 guidetimer om ugen i det år som projektet kører. I efteråret blev strukturen for hjemmesiden opsat, og der er skrevet en del af de grundtekster, som skal ligge på hjemmesiden bl.a. over 60 ark med beskrivelser af bydyr. Desuden blev der blev holdt møder med Naturhistorisk Museum om budgetter og fordeling af arbejdsopgaver.

Formålet med projektet er at skabe mere tolerance og plads til vilde dyr i byen. Det er desværre mest de negative oplevelser med byens dyr der slår igennem i medierne. Utallige artikler i dagspressen vidner, om f.eks. larmende sølvmåger på tagene, nærgående ræve i villahaverne, husmårer på loftet og svalereder som rives ned fra bygninger. Mange betragter byens vilde dyr som en plage. Misforståelserne mellem mennesker og dyr kan forhindres ved at formidle viden om bydyrene og naturen i byen.

Der bliver arrangeret ture, hvor fagfolk fortæller på om stenbro-naturen, en hjemmeside om bydyr oplyser om de mest almindelige dyr i byen og opfordrer til at man skal kortlægge en række udvalgte arter, og folkeskoler bliver opfordret til at søge undervisningsmaterialer som handler om byens dyr på Naturhistorisk Museums hjemmeside. Naturhistorisk Museum opsætter i efteråret en mindre udstilling hvor der fokuseres på en række bydyr og hvordan man kan leve med dem og få fornøjelse af dem i byen. Projektet forventes at åbne byboernes øjne for flere naturoplevelser i det daglige.

 

Samarbejde med foreningen Soroptimist International, Århus (Birte Buhl-Hansen og Erik Stryhn Rasmussen)

Soroptimist International Århus henvendte sig i begyndelsen af året til de grønne guider for at få hjælp til at starte en miljøkampagne. Da ønsket var at arbejde med vand, undersøgte vi først muligheden for at lave en miljøkampagne omkring miljøfremmede stoffer i spildevandet rettet mod de private husholdninger.

Vi var i dialog med Århus Kommunale Værkers spildevandsafdeling, som umiddelbart var positive overfor en oplysningskampagne på området. Efterfølgende viste det sig, at man vurderede miljøgevinsterne ved en sådan kampagne som små og derfor valgte vi at gå efter et andet projekt.

I stedet søger vi om midler til at gå ind i miljøministeriet og trafikministeriets kampagne ”Et ton mindre” i 2007. Kampagnen skal overbevise danskerne om, at vi alle har et personligt ansvar for at bidrage til at nedbringe Danmarks CO2-udslip. Hovedbudskabet er: ”Tag udfordringen og spar klimaet for et ton CO2”.

Et ton er knap 10 % af den gennemsnitlige CO2-udledning pr. person i Danmark. NGO’erne er vigtige samarbejdspartnere for kampagnen. Der afsættes 1.000.000 kr. til NGO-arbejde. 

Der kommer svar på projektansøgningen i februar 2007.

 

Udvikling af skoletjeneste for magistraten Teknik og Miljø (Erik Stryhn Rasmussen)

Grønne guider er med i en arbejdsgruppe som skal udvikle en fælles skoletjeneste for de forskellige undervisningstilbud i ”Teknik og Miljø” Det drejer sig om besøg på vandværker, spildevandsanlæg, affaldsanlæg, brandstationer samt anden formidling tilknyttet disse områder samt naturvejledning og varmeforsyningen. Arbejdet drejer sig i første omgang om at lave en fælles undervisningsportal.

 

Projekt ”Rene vandløb” i samarbejde med naturvejlederne (Birte Buhl-Hasen, Erik Stryhn Rasmussen, Sussie Pagh)

Naturvejlederne og de grønne guider fik til opgave at undersøge, hvordan eleverne i folkeskoler og gymnasier kunne bevidstgøres om den samfundsopgave det er, at genetablere naturgivne forhold omkring vandløb, og hvordan disse målgrupper rent praktisk kan inddrages i arbejdet med de kommunale vandløb. Guiderne og naturvejlederne holdt 8 møder, og lavede en grundig research i forhold til tidligere, lignende projekter og deres erfaringer i forhold til undervisningsmaterialer og skolernes generelle behov for undervisningstilbud. Dette udmundede i en rapport som blev afleveret til Teknik og Miljø d. 3. december 2006.

 

Arrangementer og kampagner

”Liv i haven arrangement” i den Hængende have lørdag 20. maj kl. 11-16. (Erik Stryhn Rasmussen og Sussie Pagh)

Ved arrangementet, som desværre var plaget af regn og dårligt vejr, kunne interesserede få ideer til hvordan man indretter haven til det vilde dyreliv. Pindsvinehjælpen, Århus Biavlerforening og Dansk Ornitologisk forening var inviterede til arrangementet og delte ud af deres viden til de fremmødte. Der var desuden udstillet fuglekasser, insektboliger fra Garden Care og planter som var specielt velegnede til fugle og insekter var lånt hos Bo Grønt, Skæring til lejligheden.

I FO butikken i Guldsmedegade kunne man i ugen optil arrangementet se en udstilling med fugle udlånt af Naturhistorisk museum.

 

Kulturnat i samarbejde med Idrætsdaghøjskolen IDA d. 13. oktober 2006 (Sussie Pagh og Erik Stryhn Rasmussen)

Mystiske væsner i Risskov: Traditionen tro var der også i år et samarbejde mellem Idrætsdaghøjskolen IDA og FOÅrhus’ grønne guider om at skabe et stemningsfuldt natløb for børn og barnlige sjæle. Arrangementet har hvert år et miljøtema og i år var det ”affald i naturen”. Arrangementet opsættes som et slags rollespil, hvor børn skal hjælpe underlige væsner i skoven med at løse forskellige opgaver. Arrangementet i år blev kaldt ”Mystiske væsner i Risskov”. Børnene skulle hjælpe dyrene og væsnerne, som boede i skoven med at indfange det utiltalende ”Skovsvin”. Historien var at skoven efterhånden blev fyldt med ting og affald som skovsvinet havde efterladt. Derfor var skovens dyr, trolde, lygtemænd og mosekoner alle på jagt efter skovsvinet. Kursister fra IDA var udklædt til lejligheden og havde bl.a. lånt rekvisitter i de grønne guiders ”Affaldsskole”, samt været på besøg på forbrændingsanlægget. 

 

Mostarrangementer (Erik Stryhn Rasmussen)

Der har været afholdt 3 større mostarrangementer:

Lørdag 7/10 i forbindelse med bagagerumsmarked på Jernaldervej ved Ellekærskolen

Mandag-torsdag i uge 41, temaugen ”Æblerier” på Kolt Hasselager Bibliotek

Lørdag 14/10 Store Mostdag på Risskov Bibliotek

 

Den traditionelle ”Store Mostdag” blev afholdt i efterårsferien på Risskov Bibliotek lørdag 14/10. Godt besøgt med ca. 100 deltagere. Godt samarbejde med Risskov Bibliotek omkring PR, café og optagelse af præsentationsvideo til Århus Kommunes bibliotekers hjemmeside. Der har desuden været en del udlån af mosteriet til foreninger, daginstitutioner mv.

 

Mostarrangement i Beder-Malling: (Birte Buhl-Hansen)

I samarbejde med Beder-Malling Bibliotek arrangerede Grøn Guide i september-oktober to arrangementer med overskriften Natur og miljøaktiviteter for børn. Der blev bl.a. samlet æbler til presning. Æbletræerne i bibliotekets gamle flotte have havde sørget for levering af de fleste æbler. En gruppe energiske piger fra fritidsklubben lagde kræfter i og der blev presset og drukket adskillige kander frisk æblesaft. Der blev uddelt smagsprøver ved indgangen til biblioteket.

 

Vandkampagne i Solbjerg: (Birte Buhl-Hansen)

Vandplanudvalget i Århus Kommune, ÅKV, Solbjerg Vandværk, Den Økologiske Have i Odder, Solbjerg Fællesråd, Solbjergskolen og Grøn Guide Århus Syd samarbejdede om kampagnen ”Rent drikkevand – dit ansvar” i Solbjergområdet. Kampagnen startede ”Vandets dag” d. 22. marts, hvor der var åbent hus på vandværker og store vanddag i Fritidscentret i Solbjerg midtby. Desuden var der udsendt info materiale til alle husstande i området og opsat skilte ved alle indfaldsveje. I Fritidscentret var der forskellige aktiviteter som: udstilling om vand, blindsmagning af vand/kildevand, besøg af brandbiler, fremstilling af fuglekasser, få skiftet blad på hakkejern, vandløb, konkurrence med mulighed for at vinde en havekonsulent til sin have, samt diverse vandaktiviteter. Ved vandagen d. 22 marts i fritidscentret var der ca. 250 besøgende. Kampagnen sluttede i forbindelse med Solbjergs børnekulturarrangement i april/maj på boldbanen ved FDF’ernes hus. Vandkampagnen have en bod på festpladsen. Fra boden informeres/reklameres omkring vand og vandbeskyttelse. Der blev solgt fuglekasser, og der var forskellige vandaktiviteter som sæbeboblepustning m.v. Trods silende regn hele dagen til afslutningsarrangementet var der besøg af mange hundrede mennesker og ca. 150 besøgte vandboden.

 

Hold rent dag i Århus Syd: (Birte Buhl-Hansen)

Det er efterhånden et veletableret arrangement, som oprindeligt er startet af Grøn Guide i Århus Syd, der stadig fungerer som tovholder på det samlede arrangement og hjælper med at udvikle de lokale arrangementer. I 2006 foregik det lørdag d.1. april i: Solbjerg, Mårslet, Beder og Malling hvert sted var der mellem 25 og 50 deltagere, og det var dermed det mest velbesøgte ”Hold rent arrangement” i de 5 år det har eksisteret i Århus Syd. Der var folk i alle aldre, børn, voksne og ældre, alle hjalp til. Flere steder (Malling, Tranbjerg og Skåde) var børnene ekstra flittige og havde allerede i ugen op til 1. april været ude at samle affald sammen med Skole eller Skolefritids-ordningen. De lokale handlende sponsorerede forplejning og arbejdshandsker til alle.

 

Andre lokale projekter: (Birte Buhl-Hansen)

- Grøn Guide deltager i følgegruppe sammen med Fællesrådet for Holme,Højbjerg Skåde om brug af det grønne område Lysengkilen.

- Den succesrige folder om stier i Beder-Malling er blevet revideret og et par nye sti muligheder omkring Malling er blevet undersøgt. Én af de undersøgte muligheder kan lade sig gøre og vil komme med i kortet, når det trykkes i foråret 2007.

- Som PR for miljøet og for Grøn Guide er der skrevet 5-10 artikler om aktuelle miljøemner i de lokale blade.

 

Andet

Bidrag til kommunens cykelhandlingsplan (Erik Stryhn Rasmusen og Birte Buhl-Hansen)

De grønne guider har indsendt forslag til hvordan man kan engagere byens arbejdspladser i at få flere til at cykle samt forslag om at støtte udbredelsen af de cykelkort som er lavet af guiderne.

De grønne guider har også hjulpet forskellige foreninger med at sende forslag ind. Bl.a. Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov, som har indsendt forslag til forbedring af ”Servicevejen” i det nordlige Århus.

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter (Erik Stryhn Rasmussen og Birte Buhl-Hansen)

Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov fungerer som styregruppe for Grøn Guide Århus Nord og de 8 fællesråd i Århus Nord har mulighed for at deltage i foreningens møder. Der er afholdt 5 møder i 2006.

Foreningen Grøn Guide Århus Syd fungerer som styregruppe for Grøn Guide Århus Syd. Foreningen har 6 medlemmer: Solbjerg Fællesråd, Mårslet Fællesråd, Holme, Højbjerg, Skåde Fællesråd, Beder, Malling, Ajstrup Fællesråd, Tranbjerg Fællesråd og Højbjerg Andelsboligforening. I 2006 blev afholdt 5 møder + generalforsamling. Styregruppen er bl.a. aktiv i forbindelse med Hold rent dagen i Århus Syd og andre lokale arrangementer.

 

Ud over alle ovenstående aktiviteter har de tre grønne guider haft travlt med at skrive artikler, holde foredrag, undervise, skrive fondsansøgninger, været på efteruddannelse m.m.