Ferie: Ny ferielov - Feriefond

Ifølge den nye ferielov bliver de feriepenge, som medarbejdere optjener fra 1. sept. 2019 til 31. aug. 2020 indefrosset i en Feriefond = 25 feriedage for en fuldtidsmedarbejder.

Det er arbejdsgiveren, der opgør og indbetaler beløbet til Feriefonden.

For ansatte, der holder ferie med feriepenge (og ikke med løn), afregner arbejdsgiveren skatten, inden de indbetales til FerieKonto. FerieKonto indbetaler derefter medarbejderens tilgodehavende til den nye Feriefond, som så udbetaler til medarbejderen ved pensionsalderen. Dvs. man i indefrysningsperioden (1. sept. 2019 til 31. aug. 2020) bliver beskattet af de feriepenge, man først får udbetalt, når man bliver folkepensionist, men skatten betales først i udbetalingsåret.

Feriefonden oplyser medarbejderen om beløbet og medarbejderen skal kontrollere det. Ikke-indberettede ferietilgodehavender skal retsforfølges af medarbejderen. Perioden for indsigelse løber fra den 1. jan. 2021 til den 30. juni 2015.

Medarbejderen får årligt en opgørelse fra Feriefonden over tilgodehavendet og har selv ansvaret for at tjekke opgørelsen.

Feriefonden udbetaler automatisk beløbet til medarbejderen, når denne opnår folkepensionsalderen. Fonden indeholder skatten ved udbetaling.

Medarbejderen kan ansøge om at få beløbet udbetalt ved:

- tildeling af førtidspension

- tilkendt fleksydelse

- overgang til efterløn

- tildeling af alderspension

- varigt ophold i udlandet

Hvis medarbejderen dør inden udbetaling, udbetaler Fonden beløbet til boet.


Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler

- Ny fond til administration og forvaltning

- Arbejdsgivere, FerieKonto og feriekasser skal opgøre og indberette til fonden pr. 31. aug. 2020

- Ved indberetning til fonden indtræder fonden i kravet mod arbejdsgiveren.

- Fonden udbetaler til medarbejderen, når denne opnår folkepensionsalderen.

- Arbejdsgivers sidste chance for opgørelse og indberetning af hver enkelt medarbejders hensatte ferietilgodehavende er senest 31. dec. 2020 til fonden.

- Fonden oplyser om det individuelt opgjorde og indberettede beløb til medarbejderen.

- Medarbejderen skal kontrollere beløbet.

- Ikke-indberettede ferietilgodehavender skal retsforfølges af medarbejderen.

- Perioden for indsigelse løber fra den 1.jan. 2021 til den 30. juni 2025. Forældelse 31. dec. 2025.

- Ferie med løn indberettes brutto til fonden.

- Fonden indeholder skatten ved udbetaling.

- Udbetaling fra fonden sker automatisk ved folkepensionsalderen.

- Udbetaling fra fonden kan ske efter ansøgning: Tildeling af førtidspension, tilkendt fleksydelse, overgang til efterløn, tildeling af alderspension, varig ophold i udlandet.

- Tilgodehavenden feriemidler forfalder til betaling, når: virksomheden opløses, ophører eller opgiver tilknytning til Danmark, arbejdsgiver går konkurs, arbejdsgiver dør og der træffes beslutning om insolvensbehandling, arbejdsgiver afvikler sine aktiviteter, ved hel eller delvis overdragelse af virksomheden, og overdrager og erhverver ikke meddeleler, at erhverver overtager forpligtelserne.

- Hvis medarbejderen dør før udbetaling fra fonden, udbetales beløbet til boet.

 

https://www.njordlaw.com/da/arbejdsgivere-skal-indberette-tilgodehavende-feriemidler/

04.03.2019

Nyhed

Alle arbejdsgivere skal indberette tilgodehavende feriemidler senest den 31. december 2020

Før den nye ferielov træder i kraft, skal vi igennem en overgangsperiode, hvor nogle af medarbejdernes optjente feriemidler skal hensættes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Ved ”tilgodehavende feriemidler” forstås ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, som skal hensættes, og som medarbejderne først får udbetalt, når de forlader arbejdsmarkedet.

Du kan som arbejdsgiver selv vælge, om du vil indbetale feriemidlerne til Fonden med det samme eller beholde dem på virksomhedens konto, indtil opkrævning sker.

Vælger I at beholde feriemidlerne, vil Fonden udbetale pengene til medarbejderen, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet og derefter opkræve pengene hos jer. Hvis I beholder feriemidlerne, men senere vurderer, at I ikke ønsker at beholde feriemidlerne på egen konto, kan de indbetales én gang årligt, den 1. september.

Du skal huske, at de tilgodehavende feriemidler skal indekseres hvert år, hvis I beholder midlerne på egen konto.

Uanset om du som arbejdsgiver vælger at indbetale feriemidler eller beholde dem på virksomhedens konto, skal du huske at indberette midlerne til Fonden senest den 31. december 2020 gennem eIndkomst. For medarbejdere, der har ret til ferie med løn, skal der indberettes 12,5 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn for perioden.

Er dine medarbejdere timelønnede og får feriegodtgørelse gennem FerieKonto eller en anden feriekasse, skal du blot indberette hertil, som du plejer.

Læs selv flere detaljer i den nye ferielov: https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/