Feriepolitik fra 1. maj 2020

Politik om feriedage/feriefridage

for FO-Aarhus, Fonden Ryesgade 7 og Daghøjskolen Gimle

Ikrafttræden: 1. maj 2020

 

Ferie

Medarbejderen er berettiget til fem ugers ferie årligt efter ferielovens bestemmelser. Ferien placeres og afvikles efter nærmere skriftlig aftale med arbejdsgiver, under hensyn til medarbejdernes ønsker og virksomhedens behov.

1. maj, 5. juni (grundlovsdag), den 24. dec. og 31. dec. er hele, firmabetalte fridage.


Ansøgningsblanket vedr. ferie

Medarbejdere skal altid selv sørge for før afholdelse af feriedage/feriefridage at udfylde en ansøgnings-blanket, som skal godkendes af nærmeste leder senest tre måneder før afholdelsen af hovedferien og senest en måned før afholdelsen af restferie. Ferieansøgnings-blanketten findes i personalehåndbogen. Hovedferien skal ifølge ferieloven placeres i perioden 1. maj til 30. sept.

 

Varsling af tvungen ferie

Virksomhedernes administration holder endvidere ferielukket på arbejdsdagene man.-ons. før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, uge 42 og dagene mellem jul og nytår (varierer i antal år for år). Disse afholdes som tvungen ferie for medarbejdere i administrationen og er via denne gældende feriepolitik og gældende ansættelseskontrakt hermed varslet til afholdelse hvert år. For at sikre, at medarbejdere altid har optjente feriedage nok til disse lukkedage, kan ingen ferie afholdes uden skriftlig aftale med arbejdsgiver (se vedr. ferieblanket ovenfor).

3 uger sommerferie skal lægges i hovedferieperioden 1. maj til 30. sept.

Arbejdsgiver har ret til at varsle optjent ferie udover 4 uger til afholdelse inden udløbet af ferieafholdelsesperioden.

 

Ferie på forskud

Der gives normalt ikke mulighed for at afholde ferie på forskud, altså afholde ferie uden at have optjent feriedagene på forhånd.

Eneste mulighed for undtagelse er, når medarbejderen er ansat så sent i forhold til tvungne feriedage = virksomhedens lukkedage (se ovenfor), at han/hun endnu ikke har optjent feriedage nok til disse. I disse tilfælde aftales det skriftligt at medarbejdere holder ferie på forskud på arbejdsgivers lukkedage.

Hvis medarbejderen stopper hos arbejdsgiveren inden den ferie der er holdt på forskud når at blive optjent, vil arbejdsgiveren have mulighed for at modregne det i den løn, medarbejderen har til gode.

Aftale om ferie på forskud skal altid foreligge skriftligt.

 

Overgangsperioden 1. maj til 1. sept. 2020

I overgangsperioden i den nye ferielov fra 1. maj til 1. sept. 2020 skal der også afholdes 3 ugers hovedferie (15 dage). Disse feriedage (16,64 dage i alt) er optjent i perioden 1. jan.-31. aug. 2019. Herudover optjenes 2,08 feriedag (= den nye samtidighedsferie) pr. måned fra 1. sept. 2020. Det vil sige at man pr. 1. okt. har rådighed over 1,64 + 2,08 = 3,72 optjente feriedage. For at have feriedage nok (= 5 dage) til også at holde tvungen ferie i uge 42 i oktober 2020, skal man altså enten holde en 3 dage kortere sommerferie eller skriftligt anmode arbejdsgiveren om at få lov til at overflytte 3 feriedage fra det foregående ferieår.

Hvis man er ny på arbejdsmarkedet og har optjent mindre end 8,3 feriedage i perioden fra 1. jan. -31. sug. 2019 kan man afholde såkaldte fondsferiedage, som medarbejderen selv skal ansøge om. Se nærmere i medarbejderhåndebogen (Nyansattes ferie).

Er man berettiget til seniordage kan disse også bringes i spil til ovenstående formål.

 

Feriefridage

Den nye ferielov omhandler udelukkende de 5 ugers ferie.

De 5 feriefridage optjenes fortsat i løbet af et kalenderår og kan anvendes fra den efterfølgende 1. maj frem til og med 30. april.

Feriefridage optjenes med 3,083 dages ferie pr. måned.

For at sikre, at medarbejdere altid har optjente feriedage/feriefridage nok til de ovenfor nævnte lukkedage, kan ingen feriefridage afholdes uden skriftlig aftale med arbejdsgiver

Der kan kun afholdes hele feriefridage og der skal ansøges skriftligt om tilladelse til af afholde disse

Ved fratrædelse kan medarbejderen kræve eventuelle ikke afholdte feriefridage udbetalt.

 

Feriehindring og ferieoverførsel

Sygdom, værnepligt og graviditets-, barsels-, og adoptionsorlov er lovlige ferieforhindringer. Læs nærmere vedr. ferielovens detaljer om overførsel af ferie i disse tilfælde i medarbejderhåndbogen (Feriehindring).

Læs desuden nærmere om ferielovens detaljer vedr. erstatningsferie ved korterevarende sygdom i medarbejderhåndbogen (Erstatningsferie).

Generelt kan arbejdsgiver og medarbejder indgå aftale om overførsel af optjent ferie ud over 4 uger. Aftalen her om skal ske skriftligt inden 31. dec. Arbejdsgiver har mulighed for at varsle medarbejderen at den overførte ferie SKAL afholdes inden en bestemt dato.

Registrering af ferie + seniordage og omsorgsdage (hvis man er berettiget til det ifølge sin kontrakt)

Lønafdelingen holder via deres lønprogram styr på planlagte og afholdte feriedage/feriefridage + eventuelle seniordage og omsorgsdage, så det er hertil man skal henvende sig før afholdelsen af dagene.

Der kan kun afholdes hele feriedage/feriefridage/seniordage/omsorgsdage.


Ferie til gode ved fratrædelse

Når en medarbejder fratræder varsler arbejdsgiver afvikling af hovedferie og restferie, hvis det er muligt af hensyn til varslingsperioden. Eller der indgås en gensidig aftale med medarbejderen om afviklingen af feriedage/feriefridage i opsigelsesperioden.