Udtalelse af Louise Gade

Århus Kommunes værdier

- Det var et godt initiativ, at FO-Århus støttede „Værdi-spillet" økonomisk med debatpuljemidler, siger borgmester Louise Gade, Århus Kommune. FO-Århus har således bestemt bidraget positivt til den demokratiske proces.

- Jeg kender ikke alle kommuners visioner og mange steder har man dem slet ikke formuleret, fortsætter LouiseGade.

Men det er få kommuner, hvor man har grebet detså systematisk og konsekvent an som i Århus. Vi har haften meget langstrakt og god proces for i sådanne sammenhænge er processen næsten ligeså vigtig som denendeligt formulerede vision.

- Personligt synes jeg visionen er unik, fordi den laver en god sammenhæng mellempå den ene side „udvikling" og på den anden side det at være „en by for alle", sigerborgmesteren.- Værdispillet har bidraget positivt til Århus-modellen som en nyskabelse og et af demulige „redskaber" man kan benytte sig af fremover i lignende processer. Århus-modellen skal sikre borgerindflydelse.

- Målgruppen for „Værdispillet" var udover byens borgere, fællesråd, kultur- og idrætslivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner m.fl. og de var alle repræsenteret, fortsætter Louise Gade.

- Århus Kommunes værdier – respekt, troværdighed, forandringsvilje, balance ogkvalitet - var afsættet i „Værdispillet". Det var faktisk en god måde at drøfte ogbehandle noget så abstrakt som værdier. Det prægede også de udsagn, der kom påselve dagen.

- Forslaget til værdigrundlag har også været sendt ud til alle de forskellige råd ikommunen til kommentering. Desuden har kommunens hjemmeside været benyttettil debat om emnet. På baggrund heraf er kommunens vision og værdier blevet tilpasset, så vi i dag har en klar vision og nogle enkle, men betydningsfulde værdier, som der er opbakning om, slutter borgmester Louise Gade.

Værdispillet blev gennemført i samarbejde med Snap, FOF, Blindes Oplysningsforbund, Galloskolen, Skødstrup/Løgten-koret.Se desuden www.radis.dk/vaerdispillet