Værdispil for Aarhus kommune

Værdispil for Århus Kommune

- i samarbejde med Snap, Galloskolen, FOF, Blindes Oplysningsforbund, Skødstrup/Løgten-koret. Fredag den 4. april (3 hold á ca. 15 delt.)

Kommunens værdier er et udtryk for det, den tror på og som den ønsker at beskytte. For at kunne værne om og udvikle værdierne er det nødvendigt, at de er forståelige og anerkendte af alle medarbejdere ellers har de ikke den tiltænkte værdi.

For at kunne give værdierne mening og nærvær vil værdispillet ”opsplitte” helheden/værdierne til en masse små ”elementer” via udsagn/spillekort.  Med udgangspunkt i den enkelte medarbejders tolkning af udsagn og dialog blandt spillerne vil det afdække hvilke forventninger, opfattelser, holdninger og rammer som er gældende i blandt medarbejderne. Herved vil spillet give mulighed for øget forståelse for arbejdsvilkår i kommunen, samt øget kendskab til de enkelte medarbejderes holdninger og forudsætninger for at kunne bidrage til en fælles kultur og grundholdninger for kommunen i overensstemmelse med dens værdier.

Efter at havde gennemført spillet vil der således være en god basis for en fælles opfattelse af hvad værdierne indeholder og betyder. Alle i gruppen kan således være med til at planlægge og gennemføre en udvikling af elementer fra kommunens værdier.

 

Værdispillet har tre overordnede formål:

1) Blandt medarbejderne at sikre en fælles forståelse af kommunens værdier

2) På baggrund af værdierne at få medarbejderne til at tænke over hvorledes deres egen arbejdsdag passer til værdierne og afdække forskellige syn på hvordan værdierne efterleves.

3) At få medarbejderne til at udvælge områder hvor udvikling er nødvendig for at opnå en enig måde at leve op til værdierne på, samt beslutte handlinger for at gennemføre denne udvikling.

 

Metoden i spillet er; dialog, argumentation og refleksion.

Selve spillefaserne:

Kommunens 5 vigtigste værdier vil blive skrevet op på et antal store tavler.

Herefter vil deltagerne blive delt op i grupper med 10-15 personer i hver gruppe. Spillelederen i hver gruppe styrer processen og tiden og tager samtidig referat af de vigtigste debatter og udtalelser fra gruppemedlemmerne

På forhånd er der af spillelederne lavet 20-25 kort med positive udsagn omkring værdierne, f.eks.:

1. Vi er forandringsparate.

2. Vi giver en god kundeservice.

3. Vi udnytter alle medarbejderes ressourcer optimalt.

Foruden de 20-25 udsagn er der en række blanke kort.

Hver gruppe sætter sig i en halvkreds omkring en af tavlerne. Bunken med udsagn lægges midt på bordet. Det gælder nu om at gruppens medlemmer skal placere kortene på tavlen under den værdi, hvor de mener den hører hjemme. Dette sker gennem debat i gruppen.

Gruppen udfylder de blanke kort, hvis de mener der mangler nogle vigtige udsagn. Nu skal gruppen tage stilling til om den er enig eller uenig i de udsagn, der er placeret på tavlen. Kortene omorganiseres under

Alle kort, der er placeret under ”enig” fjernes fra tavlen. Nu vælges ét udsagn under hver værdi + en dark horse af de tiloversblevne kort, der har mest betydning for gruppen. Dette sker igen via diskussion. Spillelederen reformulerer de 6 udsagn til negative udsagn. Disse skrives nu op på en tavle og hver deltager laver en liste over dem med sin egen personlige prioritering af dem. Derefter skal gruppen via debat blive enige om en fælles prioritering.

Gruppen arbejder videre med udsagnene i den prioriterede rækkefølge. Der laves nu en konkret handlingsplan for hvert udsagn og oplysning om hvem, der er ansvarlig for udførelsen af handlingsplanens elementer.

Spillelederen afrunder og afslutter spillet og sørger for at handlingsplanerne kommer relevante personer i Århus Kommune i hænde.