Byens stemmer

Byens stemmer

- i samarbejde med Århus Kommunes Bibliotek, Multimediehussekretariatet og projektgruppen Byens Stemmer/Kollision. Med økonomisk støtte fra Århus Kommunes Bibliotek.

Pressemøde 21. marts på Hovedbiblioteket om Multimediehus og borgerproces med deltagelse af Rådmand Flemming Knudsen og med indlæg fra strategigruppens medlemmer. Fokus for pressemødet var værdier for det fremtidige Multimediehus.

Fra 16.-31. marts gennemførtes borgerinddragelsesprocessen vedr. værdierne i Multimediehuset. Inddragelsesprocessen tog form omkring et interaktivt bord i forhallen på Hovedbiblioteket. I bordet kunne man høre stemmer og scenarier og selv bidrage med sin egen mening. Der blev afholdt ca. 10 fokusgruppeinterviews, med udgangspunkt i værdierne for Multimediehuset. Man kunne også deltage i debatten via Multimediehusets hjemmeside (www.multimediehuset.dk). Det samlede materiale fra fokusgrupperne og webdebatten vil blive bearbejdet og indgå i udfoldelsen af værdierne for Multimediehuset.

Et teknologibaseret inddragelseskoncept, hvor formålet er at indfange de lag af stemning, viden og holdning, der unddrager sig traditionel inddragelse af borgerne i forbindelse med større planlægnings- eller bygningsprocesser. Projektet tager afsæt i Multimediehuset i Århus, som en lokal forankret kulturinstitution med nationale ambitioner og globale relationer. Multimediehuset er en ambitiøs vision, der i løbet af det kommende år skal konkretiseres forud for en arkitektkonkurrence ultimo 2006. Det betyder, at borgere og andre interessenter har rig mulighed for at komme til orde i debatten om indhold og disposition af Multimediehusets kommende aktiviteter.

Projektet sigter mod at etablere en offentlig sfære for en engageret debat vedr. byens fremtidige Multimediehus – en sfære, der samtidig udfordrer vante forestillinger om inddragelse af borgere og andre aktører i komplekse planlægnings- og byningsprocesser. Med afsæt i innovativ teknologi er det projektets målsætning at sikre en dybde i interessenternes udsagn, der suppleres med en bredde i inddragelsen gennem en webplatform og en målrettet markedsføring af projektet.

 

Århus Stiftstidende skrev den 24. febr. 2006 om projektet, bl.a. (af Lisette Arent Greve):

De århusianske borgere præsenteres nu for en helt ny måde at komme til orde på. "Byens stemmer" er et udstillingsprojekt, der både informerer og inddrager publikum i værdidebatten om et multimediehus på Århus Havn.  Idéen er så ny og projektet så anderledes, at det kræver spidse ører, hvis man vil gøre sig nogen forhåbning om at forstå, hvad det går ud på…

Forenklet sagt handler det om at formidle informationer på en ny og mere moderne måde, der samtidig udfordrer de traditionelle tilgange til at inddrage publikum i en udstilling. I et bredere perspektiv handler det om at få borgerne med i større planlægnings- eller bygningsprocesser.

Udstillingens konkrete udgangspunkt er planerne om at lave et multimediehus i Århus som en lokalt forankret kulturinstitution med nationale ambitioner og globale relationer.

»Byggeriet skal lanceres i 2012, og man arbejder nu på at skabe et værdigrundlag for huset. Projektet skal ud i en offentlig høring, hvor man vil forsøge at indfange viden og holdninger til sådant et hus. Det handler ikke om, hvordan selve bygningen skal se ud, men om hvilke forestillinger borgerne gør sig om husets indhold. Hvilke kvaliteter skal det have, og hvordan skal det fungere - set ud fra et brugerperspektiv?« forklarer Rune Nielsen.

»"Byens stemmer" er et redskab, der bruger ny teknologi til at inddrage byens borgere i en bygningsproces, og samtidig er det et redskab, der indsamler viden om de kommende brugeres holdninger til et nyt byggeri,« siger han.

Omdrejningspunktet for udstillingsprojektet er et bord, der fungerer som et navigationsredskab. Her kan den besøgende navigere rundt i virtuelle kort, der relaterer sig til multimediehuset på lokalt, nationalt og internationalt plan. Bordet taler til publikum, og via en mikrofon kan publikum tale til bordet og komme med kommentarer og spørgsmål til projektet. Alt bliver gemt i bordets hukommelse, og i løbet af udstillingen vil mængden af tilgængelige informationer, kommentarer og spørgsmål vokse.

Der vil stå et bord i både Århus Kunstbygning og på Hovedbiblioteket fra i dag. Derudover vil der være det samkoordinerende internetforum, som kan besøges fra den 15. marts.

 

Tre oversigtskort

»Når folk træder ind i Århus Kunstbygning eller på Hovedbiblioteket, så vil de blive mødt af plancher, der opfordrer dem til at skubbe bordet, der er monteret på hjul. Når man flytter rundt på bordet, så panorerer man i tre oversigtskort over henholdsvis Århus, Danmark og Verden. Hvert kort indeholder en række scenarier, som man kan hente inspiration fra. Det kan handle om kvaliteterne ved biblioteket i Alexandria eller være et fremtidsscenario af børn, der benytter sig af multimediehuset i Århus,« forklarer Rune Nielsen.

»Idéen er så, at man - via en mikrofon - kan indtale sine egne tanker og holdninger til multimediehuset.

På de tre kort akkumuleres de besøgendes holdninger til det kommende multimediehus, og på den måde skaber man en fælles historie,« tilføjer Rune Nielsen.

 

Genkendelige ting

Ud over det interaktive bord består udstillingen i Århus Kunstbygning af en tegnet skyline med genkendelige elementer og ikoner fra Århus by. Hertil kommer to store projektioner af bordets skærmbillede og en lang række postkort, der fortæller om Århus fra forskellige perspektiver og sætter fokus på detaljer, som man måske ikke lige er opmærksom på i dagligdagen.

Efter udstillingens lukning den 2. april skal der laves en dataopsamling og en tendensbeskrivelse, som skal bruges i den videre politiske proces.

 

Fra projektets rapport:

Et centralt tema for de fleste brugere var, at MMH bliver et viden- og formidlingscenter, der spiller en rolle som brobygger mellem bl.a. forskning i ind- og udland og byens borgere. I forlængelse heraf ønsker mange også, at MMH påtager sig en aktiv rolle i forhold til at formidle viden til brugerne, eksempelvis gennem temaudstillinger, nyhedsrum, foredrag m.m. En række brugere foreslår endvidere, at MMH etablerer et eksperimentarium inden for f.eks. medier, teknologi, sundhed m.m. Eksperimentariet kan være en del af temaudstillinger og give brugerne mulighed for at afprøve og undersøge de forskellige temaer vha. teknologi, udstillinger etc.

Mange brugere opfatter også MMH som et medborgerhus, snarere end som et bibliotek med en multimediedimension. Fokus bør derfor være på aktiviteter rettet mod byens borgere, herunder promovering af lokale kulturaktiviteter, facilitering af nærdemokratiet, værkstedsfaciliteter m.m. Også fællesskaber og mødet med andre kulturer betyder meget for brugerne, hvorfor MMH bør have fokus på at understøtte tværkulturelle aktiviteter, oplysning og dialog.

Brugerne giver udtryk for, at det er vigtigt fortsat at inddrage brugerne – både i værdi-, bygge- og driftsfasen. Dette forudsætter dog, at MMH gør en aktiv indsats for at aktivere byens borgere, bl.a. gennem markedsføring, alternative inddragelsesformer – f.eks. spil, interaktive medier/installationer – samt på sigt etablering af egentlige brugerbestyrelser.

Samtidig er det vigtigt for brugerne, at deres input tages seriøst samt at de efterfølgende tydeligt kan se, hvad deres bidrag har betydet for proces, byggeri, drift og udvikling.

MMH skal være et hus, der rummer mange forskellige brugergrupper – det er derfor nødvendigt at tænke tilgængelighed i bredeste forstand. Dvs. ikke blot tilgængelighed i forhold til fysiske handicap, men også i relation til personer med en anden kulturel baggrund, læsevanskeligheder, grupper med forskellige forudsætninger for at bruge teknologi etc.

Brugerne mener, at det er oplagt for MMH at etablere et samarbejde med dels uddannelses- og forskningsinstitutioner, dels kulturelle institutioner og græsrodsmiljøerne i byen. Samtidig ser flere også en fordel i et samarbejde med erhvervslivet, ikke mindst kulturelle iværksættere. De fleste brugere mener, at bygningen skal være et vartegn for Århus – fysisk såvel som indholdsmæssigt. Men samtidig pointerer flere, at MMH først og fremmest er borgernes hus, ikke en turistattraktion. Beliggenheden tæt ved havn, by og å skal udnyttes optimalt og bygningen skal være med til at skabe tætte forbindelser mellem de forskellige miljøer.

Brugerne foreslår også, at personalet i MMH spiller en aktiv rolle i forhold til f.eks. at igangsætte aktiviteter for børn og familier, hjælpe ældre med ny teknologi, støtte op om husets forskellige brugergrupper m.m. De fleste brugere ser gerne, at MMH rummer uformelle miljøer, som f.eks. café og læsesal i ét, men at der også er plads til stille- og arbejdszoner. Samtidig må bygningen gerne være orienteret omkring et centralt torv, der både summer af aktivitet og fungerer som centralt fordelingsareal til alle husets aktiviteter.

Alle brugere mener, at MMH skal være et oplevelsesorienteret hus med eksperimentarium etc. og ikke blot et sted, hvor man opsøger viden.

Der skal være aktiviteter og oplevelser rettet mod alle målgrupper, ikke mindst mod familier med børn. MMH kan med fordel arbejde med en mangfoldighed af rum, varierede

materialer og stofligheder, lydkulisser m.m. for at skabe en oplevelse af, at træde ind i en anden verden. Samtidig må bygningen gerne afspejle borgernes forskellige kulturer og interesser, både arkitektonisk og indholdsmæssigt.

Udearealerne omkring MMH skal være et aktivt område med plads til både sport, læsezoner, kulturelle aktiviteter, cafémiljø, leg og ophold. Det er samtidig vigtigt at udnytte den tætte kontakt til vandet, f.eks. vha. etablering af havnebad. Også bygningens tag kan med fordel anvendes, f.eks. til café, loungezone etc.

Processen og rapporten er blevet præsenteret hhv. i organisationen, i strategigruppen (Rådmand, erhvervskontaktudv. mm) og til byrådsorientering den 21. juni. Alle steder er arbejdet og rapporten blevet modtaget med stor interesse og i det hele taget har der været stor respekt for det arbejde der er foretaget i processen. Hos Kollision er der desuden flere der konkret har været inde og kigge i rapporten i forbindelse med udvikling af nye ideer.

Der arbejdes på en decideret byrådsindstilling, hvor rapporten kommer til at foreligge som bilag + bliver refereret til i indstillingen. Så ordet spredes om det spændende innovative arbejde en borgerinddragelsesproces også kan være. Positiv respons fra alle sider.

www.kollision.dk

http://www.byensstemmer.dk/debat/index.php

http://www.multimediehuset.dk/