Grønne Guider

Større projekter

 

De grønne guider i Århus

Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan. 2003 overtaget administrationen af de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget sig 80% af udgifterne til de 3 grønne guiders løn i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20%.

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Århus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2004 med følgende opgaver:

- lokalcenterindsats, Mag. 3. Afd.

- rekreativ sti og cykelkort, Mag. 5. Afd.

- affaldshøring, Mag. 5. Afd.

- materiale til skolerne, Mag. 4. Afd.

- vandkampagne, Århus Kommunale Værker

 

Årsrapport 2004 for Grøn Guide Århus Syd

Hold rent dag

Et lokalprojekt i Beder, Malling, Ajstrup, Mårslet, Solbjerg og Tranbjerg, hvor frivillige samlede over 100 sække affald. Mere end 100 mennesker deltog.

 

Projekt Stæretårn

Der er opstillet 10 stæretårne i kommunen fortrinsvis ved boldbaner og 30 tårne er sat op hos grundejerforeninger og institutioner. Stære spiser mange stankelbenslarver i græsset og forhindrer dermed ødelæggelse af græsplænerne. Der bliver desuden lavet undervisningsmateriale om stæretårnenes funktion.

 

Vandkampagne

Grøn Guide er i samarbejde med Århus Kommune tovholder på kampagnen: Sprøjtefrit område i Stavtrup. Kampagnen indeholdt i 2004 rundvisning på Stavtrupværket, indvielse af stæretårnene, teaterstykket "Grønne ord for pengene", foredrag om økologi i haver, bygning af fuglekasser og uddeling af foldere. Der var desuden opsat skilte ved indfaldsvejene med teksten "Sprøjtefrit område".

 

Landbrugets høstfest

I samarbejde med Landbrugets organisation blev der holdt marked foran domkirken. Der var bl.a. konkurrence og der blev udleveret kompostorm sponseret af Affaldskontoret. (Mindst 500 kiggede forbi).

 

Andre aktiviteter:

Emneuge på Tranbjerg Skole om miljø, syltedag i Solbjerg (11 deltagere), trykning af 6000 eksemplarer af sti-kort over Beder-Malling, bekæmpelse af dræbersnegle, visionsseminar (ca. 40 delt.), workshops for børn i fritidsklubber (ca. 20 delt.), løglægningsarrangement, fuglekassedag (ca. 15 delt.), undervisning i grønne regnskaber og om grundvand og spildevand, ajourføring af hjemmeside. Desuden er der blevet arbejdet på at udbrede aktiviteter vedr. bynatur og naturpatruljer til flere kommuner (ca. 50 delt.)

 

Årsrapport 2004 for Grøn Guide i Århus Nord

Lokalcenterindsats

Guiden og områdechefen for Vejlby-Risskov aftalte på rådmandsmøde i november 2003 med mag3 og rådmand Niels Erik Eskildsen, at der skulle arbejdes frem mod en miljømærkeordning for alle lokalcentre.

Indsatsen på dobbeltcenteret Havkær og Sabro resulterede i 2004 i realiserede el-besparelser på over 10.000 kWh. Tilsvarende besparelser blev fundet til mulig realisering i 2005. Desuden er der sat fokus på særligt el-forbrugende apparater samt iværksat en ny flaske-indsamling. Genbrug af plast, forbedret indsamling af miljøfarligt affald og ny lysteknik til erstatning af halogenbelysning overvejes. De samlede besparelser repræsenterer en årlig værdi på over 30.000 kr.

Guiden har også besøgt Bjørnshøj Lokalcentre, hvor der er fundet mindre besparelsespotentialer på især affald, men også på lysforbrug og stand by. Besparelserne beløber sig til ca. 5.000 kr. pr. år.

Fortsættelse af miljøindsatsen på Vejlby Lokalcenter og Vikærgården resulterede i tildeling af miljømærket Grønt Fingeraftryk.

Ideen med indsamling af vinflasker blandt borgerne i Vejlby-Risskov bredte sig i 2004 til Lokalcentrerne Sønderskovhus, Hørgården og Hjortshøj lokalcenter, hvor interesserede borgere nu kan støtte aktiviteterne for de ældre med deres tomme vinflasker. For hver vinflaske man afleverer, går der ca. 30 øre til gode formål på lokalcentrene.

Primo januar 2005 kan områdets borgere ligeledes aflevere aluminiumsdåser og andet aluminiumsaffald på Vejlby Lokalcenter.

 

Projekt Mosaik 

Guiden har samarbejdet med den grønne guide i Midtbyen om dette projekt. Se under denne.

Mosaikprojektet er koblet til guidens samarbejde med boligforeningen Vejlby Vest. Livsværkstedernes genbrugsafdeling og Vejlby Vest har således indledt et samarbejde omkring deltagelse i ”Brugstings-ordningen” på kommunens genbrugspladser. Vejlby Vest har leveret keramikaffald til Mosaikprojektet og er selv interesseret i at lave vægmosaik, som meget passende skal udsmykke indgangen til deres genbrugsforretning. Billedkunstner & pædagog fra Lystrup SFO, som netop arbejder med mosaikkunst, er gennem projektet kommet med i guidens affaldsnetværk.

 

Kulturnatten den 8. oktober i Rådhushallen

Grøn Guide deltog med en bod i Urbanudstillingen i forbindelse med kulturnatten. Udover diverse skriftlig information fik de besøgende mulighed for på egen krop at afprøve mosaikkunsten, da der i boden blev produceret to kæmpelysestager beklædt med  mosaik. Denne aktive udstillingsform viste sig at tiltrække mange besøgende, hvilket vidnede om at den kreative vinkel er et godt udgangspunkt for at fange folks opmærksomhed. 75-100 personer kikkede forbi udstillingen. Lysestagerne blev sidst på kulturnatten solgt på en auktion, og pengene gik til de unge på Kontaktstedet.

 

PR og udstillingsaktiviteter

Diverse udstillinger på Risskov Bibliotek. Guiden har permanent hyldeplads til løbende information.

Guiden har produceret 2 nyhedsbreve for Grøn Guide Nord. Nyhedsbrevene udsendes til medlemmerne af de 3 grøn guide relaterede foreninger i Århus Nord, lokalpolitikere, pressen mv. Oplag 250.

Artikel til FO-Århus' blad Nicolai

Interview, Østjyllands Radio 12/5 omkring afvikling af kommunens indsamling af bioaffald.

Interview til JP 18/10 omkring kommunens affaldsplan.

Diverse omtaler i ugeavis nord og Århus Stiftstidende. 

 

Store mostdag

Den traditionelle ”Store Mostdag” blev afholdt i efterårsferien på Risskov Bibliotek lørdag 16/10. Godt besøgt med ca. 200 deltagere og en særdeles god pressedækning. Mostarrangement på Vejby Lokalcenter.

 

Undervisningsopgaver

Guiden har haft to undervisningsforløb på Tranbjerg skole, hvor tre 4. klasser arbejdede med affalds-sortering.

 

Grønt Fingeraftryk

Grønt Fingeraftryk administreres af Grøn Guide Århus Nord. Pt. har 12 virksomheder i Århus fået mærket, primært butikker og kontorer.

Mandag den 17. maj fik de 2 afdelinger af Vejlby Lokalcenter ”Skorphøjen” og ”Vikærgården” miljømærket Grønt Fingeraftryk. Miljømærket gives til virksomheder, som gør en særlig indsats for at spare el, vand og varme, sortere affald samt gøre rent med miljøvenlige midler. Vejlby Lokalcenter er det første lokalcenter, som får miljømærket.

Sidst på året ansøgte kontorgrossisten Remmer, Skovlunde på Sjælland om Grønt Fingeraftryk.

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter

Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra områdets 2 grønne foreninger og 8 fællesråd, men desværre er kun halvdelen af fællesrådene repræsenteret. Den grønne forening i Vejlby-Risskov var i 2004 den bærende og har udvist stor aktivitet med flere vellykkede projekter. Høring om områdets kommende engsø resulterede i ca. 80 tilhører. Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov afsluttede arbejdet med genåbningen af den forbedrede servicevej samt fortsatte kortprojektet omkring lokale cykel- og vandrestier. Guiden har været mere eller mindre engageret i alle projekterne. I begyndelsen af året blev Grøn forening i Skæring-Egå nedlagt og medlemmerne blev tilbudt nyt medlemskab af Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov.

 

Relancering af rekreativ sti og udarbejdelse af cykelkort

Den 1. april indviede Århus Kommunale Værker (ÅKV) i samarbejde med Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov den nyrenoverede servicevej fra Studstrupværket til Vejlby. Der gik kun 10 måneder fra Grøn Støtteforening havde lanceret ideen om en mere cykelvenlig sti over for ÅKV til dette blev en realitet. Rådmand Peter Thyssen kunne derfor fremhæve samarbejdet mellem en lokal miljøforening og de lokale myndigheder, som et rigtig godt eksempel på vellykket borgerinddragelse. ÅKV har fjernet de største skærver, tromlet stien, fjernet cykelforhindringer, opsat informationsskilte og gjort det klart, at her er cykler og fodfolk velkomne. Desuden er der udgivet et kort over ruten, som også findes på ÅKV’s hjemmeside www.aakv.dk. Den gode historie har været omtalt i de lokale medier samt i Dansk Cyklist Forbunds blad.

Arbejdet med stikort over alternative vandre- og cykelruter omkring Vejlby-Risskov, Skæring-Egå og Lystrup fortsatte. Opslag på bibliotekerne i Risskov og Lystrup gav ca. 15 forslag til ruter og forbedringer af cykelstinettet. Stikortet udkommer 1/4-2005.

 

Affaldshøring

De grønne guider i Nord og Midtbyen havde foretræde for udvalg for kommunal virksomhed 18/5 med en række forslag til kommunens fremtidige indsats på affaldsområdet. Dette blev siden fulgt op med forslag udarbejdet i samarbejde med grøn guide i Syd og de grønne guiders baggrundsgrupper. Følgende forslag blev stillet til kommunens affaldsplan 2005-08.

1) Kommunen bør opprioritere en indsats, som forebygger, at der opstår affald. I kommunens grønne regnskab/miljøhandlingsplan indsættes mål om at reducere affaldsmængden produceret i de kommunale virksomheder med f.eks. 5 % i løbet af planperioden.

2) Affaldskontoret kunne i højere grad bidrage til at de gode eksempler spreder sig og skabe en spredningseffekt ved at udbrede succeshistorierne om de skoler, lokalcentre, virksomheder, daginstitutioner m.fl. som har gjort det godt på affaldsområdet.

3) Optimer nuværende indsamlings-ordninger (papir, pap, glas, metal, miljøfarligt affald mv.) Tilbyd hjælp til lokale kildesorteringspladser over for mindre leje- og ejerforeninger.

4) Opret genbrugsplads for midtbyens beboere.

5) Vær forberedt på effekt og strategi når hjemmekompostering og andre anerkendte behandlingsformer skal vurderes.

6) Undervisningstilbud til folkeskoler med fokus på affald. Opret en miljøskoletjeneste

7) Større økonomisk motivation for affaldssortering mv. Den økonomisk gulerod skal stå mål med den ekstraindsats, som en sortering medfører.

8) Inddrag de grønne guider i løsning af formidlingsopgaver.

9) Diverse: Bedre indsamlingsordninger for batterier, småt elektronisk affald, aluminium og plastdunke.

 

Affaldssortering på Århus Sygehus

Guiden har medvirket til plan for sortering af pap, papir og plast på det gamle amtssygehus. 

 

Efteruddannelse

Afsluttede efteruddannelse. Meritlærer i Natur & Teknik, Århus Dag og Aftenseminarium. Ekskursion med landsdækkende affaldsnetværk til Odense havn.

 

Henvendelser

I alt har omkring 50 personer besøgt guidens kontor på Vejlby Lokalcenter for at få miljøvejledning, hvoraf kom ca. halvdelen for at få ekstra affaldsposer til kommunens nye affaldssystem, som i mellemtiden er lukket. Øvrige henvendelser har mest handlet om hjemmekompostering, udlejning af mosteri og flishugger og der har været enkelte henvendelser fra studerende på Journalisthøjskolen, tekniske skoler og folkeskoler vedr. rådgivning omkring miljøopgaver.

Ca. 100 personer har brugt guiden til miljørådgivning pr. tlf. og e-mail.

 

Årsrapport 2004 for Grøn Guide i Århus Midtby

Hæfte om Pindsvin i serien Natur og Museum

Natur og Museum er et 50 år gammelt tidsskrift fra Naturhistorisk Museum, hvor fagfolk formidler den nyeste viden om forskellige naturhistoriske emner. I hæfterne sætter man en ære i at forklare selv komplekse sammenhænge på en klar og overskuelig måde. Natur og Museum giver den biologiske baggrund, den økologiske sammenhæng og det kulturhistoriske perspektiv. Hæftet om pindsvinet kan lånes på alle landets biblioteker eller købes på Naturhistorisk Museum for 60 kr.