Projekt Mosaik

Projekt Mosaik

- i samarbejde med Urban-projektet.

Det nyetablerede Kontaktsted i Gellerup drives af Socialcenter Vest og har som formål at modvirke den kriminalitet - og det misbrug, der ofte er en følgevirkning ved at børn og unge i alt for høj grad overlades til sig selv. Kontaktstedet er derfor blevet etableret ud fra ønsket om at give bedre muligheder for udsatte børn og unge via skabelse af voksenkontakt mellem beboere i området med overskud, de ansatte og pågældende børn og unge.

Med udgangspunkt i de unge fra Kontaktstedet og uddannelsessteder i Urbanområdet skal Mosaikprojektet etablere en kobling mellem engagementet i en kreativ proces og miljøbevidsthed. Deltagerne i projektet får lov selv at bestemme indhold og tempo og samtidig få en positiv oplevelse af at kunne bidrage med noget helt personligt til glæde for en større sammenhæng. De Grønne Guider og Christian Sonne – kunstneren bag ideen - har positive erfaringer med lignende projekter. 

En yderligere baggrund for projektet er et ønske fra både Brabrand Boligforening og Århus Kommunale værker om, at skabe forståelse for nødvendigheden af affaldssortering i Gellerup. Mange af beboerne sorterer ikke affald og kommer fra kulturer, hvor der ikke er tradition for sortering og genanvendelse. Desuden udgør keramik, herunder porcelæn en besværlig komponent i affaldssorteringen.

Det er ønsket at i første omgang unge fra Kontaktstedet i Gellerup under vejledning af kunstneren Christian Sonne, skal være med til at dekorere væggene i deres nye lokaler. Forud og parallelt hermed inddrages skoler og andre uddannelsessteder i andre dele af Urbanområdet i at indsamle keramik. Dette sker under vejledning af De Grønne Guider. Ligeledes vil skoler og uddannelsessteder blive introduceret for muligheder for at anvende keramikken i kreative mosaikudsmykninger. Igennem temaundervisning, debatskabende arrangementer og anden form for information opfordres beboere – voksne som unge – til at støtte op om projektet. Ligeledes er det formålet at denne specifikke form for affaldssortering skaber en varig forståelse for affaldssortering i større miljøperspektiv. 

 

Mosaikprojektets formål er således at:

- give personer fra Urbanområdet - særligt unge - mulighed for at udfolde sig kreativt og bruge deres fantasi i samarbejde med andre og bidrage til forskønnelse af området

- at give de fra Kontaktstedet et særligt tilhørsforhold ved at lade dem selv udsmykke og præge stedet

- medvirke til at der i Gellerup og Herredsvang bliver skabt en større debat om affaldssortering og derigennem forståelse for at affald kan være en ressource, som kan bruges i nye sammenhænge

- danne nye holdninger i forhold til vigtigheden af at tage miljøhensyn i det daglige

- give de unge både en kunstnerisk succesoplevelse og en succesoplevelse i forhold til at være med til at sætte en nyskabende proces i gang med miljøhensyn i deres nærområde og dermed være debatskabende

 

Projekt Mosaik består af to delelementer. Dels et socialt element hvor børn og unge i Gellerup får mulighed for at arbejde sammen om et kunstprojekt, og dels et miljømæssigt aspekt, som skal sætte fokus på, hvor vigtigt det er at affald bliver sorteret og genbrugt.

Projektet forventes gennemført i 4 faser. Første fase vedrører udarbejdelse af informationsmaterialer til brug for skoler og andre uddannelsessteder i Urbanområdet og involvering af allerede etablerede netværkskontakter. I projektets løbetid indsamles keramik, men i fase 2 skal indsamlingen systematiseres. Dette betyder involvering af skoler, medier og beboere i området samt etablering af opsamlingssteder i nærområdet. I fase 3 udføres de egentlige mosaikker i Kontaktstedet i Gellerup, på skolerne og på en egnet plads i Herredsvang. Fjerde fase skal muliggøre en præsentation (fernisering) af producerede kunstværker, et afsluttende debatarrangement samt stiftelse af en forening som resultat af det forudgående arbejde. Ligeledes indebærer fasen evaluering af projektet samt spredning af erfaringer til andre områder i byen hhv. landet. For så vidt angår indsamling af mosaikken og videreførelse af ideen er der gjort følgende overvejelser:

 

Indsamling af keramik

Folkeskoler, kurser for flygtninge og indvandrere og klubber i området tilbydes undervisning og undervisningsoplæg om affaldssortering, og bliver opfordret til at gå med i projektet. Desuden informeres beboerne i Gellerup bredt via opslag, aviser og indvandrer tv, om at mosaikprojektet er i gang, og at der vil blive indsamlet keramik, herunder porcelæn til formålet. Det er vigtigt, at der under indsamlingen gøres opmærksom på at indsamlingen er til gavn for lokale unge, og det vil være ønskeligt om nogle af de unge medvirkende vil være ansigt udadtil i projektet.

Nøglepersoner og lokalsamfundet inviteres til et formøde, hvor de informeres om Mosaikprojktet og dets formål. Nøglepersonerne kan være f.eks. fra Beboergrupper, Blokrepræsentanter, ildsjæle, Laden, Ygdrasil, Livsværksteder, Fædre- og mødregrupper, Bazaren. Så vidt muligt skal der være kontaktpersoner i alle grupperne, som kan motivere deres bagland til at indsamle keramik, herunder porcelæn. Nøglepersonerne samles med jævne mellemrum og opfordres til at være en slags baggrundsgruppe for projektet.

Der opstilles indsamlingsmateriel, som minder om beholdere til igangværende indsamlingsordninger. Man bør kunne se hvad der er i materiellet, både for at vise at nogle faktisk indsamler og for at skabe nysgerrighed. Beholderne skal være forsynet med korte oplysende tekster på dansk og relevante fremmedsprog om projektet, gerne med billeder og interviews af de unge som skal bruge keramik og porcelænsstumperne. Indsamlingsmateriellet sættes op på skoler, kursuscentre, biblioteket, i ungdomsskoler og klubber, i Bazaren og i City-Vest. Desuden skal det være til stede i forbindelse med Brabrand Boligforenings sædvanlige indsamlingsordninger. 

Man kan evt. sætte en konkurrence i gang om hvem, der kan samle mest keramik og porcelæn til formålet.

 

Udbredelse og videreførelse af kendskab til mosaik-teknikker

Kunstneren Christian Sonne vil stå til rådighed både overfor de unge i Kontaktstedet samt give vejledning af og inspiration til voksne, herunder formningslærere, som skal anvende mosaik-teknikken under andre former. Dette tænkes sket via afholdelse af workshops eller lign. På denne måde udbredes kendskabet til teknikkerne, hvilket bidrager til en videreførelse af interessen for mosaik og genanvendelse af affald – selv efter, at projektet er ophørt.

 

Unge laver mosaikkunst

I samarbejde med kunstneren Christian Sonne har unge fra "Kontaktstedet" skabt en farvestrålende mosaik. Den flotte mosaik, som er skabt af kasseret porcelæn indsamlet i Århus Vest, pryder nu den før så grå og kedelige betonfacade foran Kontaktstedet, på Gudrunsvej 78 ved City Vest. "Kontaktstedet" er et 1-2 år gammelt værested for nogle af områdets mest rodløs unge.  Antal deltagere: ca. 10. Ved åbningsreceptionen ca. 70

 

Indsamlingsbeholdere

Rundt om i det vestlige Århus, bl.a. på Gellerup bibliotek, Hasle bibliotek og i Bazar Vest, beboerhusene Tousgårdslade og Trivselshuset er der opstillet containere til indsamling af porcelæn og keramik til fremstilling af mosaikkunsten. 

 

Materiale til skolerne

Der er produceret et omfattende undervisningsmateriale til brug for skolerne og SFO’erne i Århus Vest. Materialet indeholder over 50 undervisnings-oplæg eller idéark, som er niveauopdelt til brug i hhv. 0-3 kl. og 4-7 kl. Materialet er opdelt i 5 emner: Sorter dit affald, Komposter dit affald, Der er penge i skidtet, Affaldskunst og opfindelser samt Stop svineriet. Oplæggene kan både bruges til enkelte timer eller f.eks. indgå i en temauge om affald og genbrug. Undervisningsoplæggene er specielt velegnet til brug i fagene Natur og Teknik og Billedkunst.  Undervisningsmaterialet kan ses på hjemmesiden www.affald.dk.