Børnerettigheder og verdensmål

Børnerettigheder og verdensmål

En workshops for børn og unge 19. nov.  Arrangører: Aarhus Ungdommens Fællesråd, Pædagoguddannelsen VIA og Århus Forældreorganisation. Kontaktperson/projektleder: Mette Bach Larsen, Århus Forældreorganisation.

Eventen blev pga. corona-nedlukningen udskudt fra juni til nov. 2020. Eventen blev i stedet af holdt som en række lokale workshops d. 19. nov. med særlige corona-restriktioner. Arrangementet var en optakt til børnekonventionens fødselsdag d. 20. nov. Eventen blev afholdt lokalt og tog afsæt i de allerede eksisterende grupperinger af børn og unge. Projektet blev i vidt omfang afviklet som online begivenhed. Grundet det høje smittetryk, især blandt unge, kom der ikke studerende ud i institutionerne. De lavede enten 'gaver' de sendte ud, som institutionerne kunne arbejde med (spil, quiz etc.) eller de gik online eller de lavede en fiskedam over hegnet, eller hvad de nu kunne finde på. Kunstnere og foreninger blev dog sendt ud, hvis den enkelte institution kunne få det til at passe ind i deres corona-virkelighed. Pædagoguddannelsen havde lavet en stærk procesplan, som betød at de studerende kom til at beskæftige sig med børns rettigheder og verdensmål over en længere periode.

Børnerettigheder og verdensmål - workshop for børn og unge var et arrangement, der havde til formål at sætte fokus på børn og unges rettigheder. I år blev der stillet skarpt på Verdensmålene, fordi Verdensmålene og børns rettigheder hænger uløseligt sammen. Vi har alle brug for at verden bliver til et bedre sted at leve, men verdens børn har faktisk ret til at verden bliver til et bedre sted at være barn. Den bedre fremtid, vi med Verdensmålene arbejder for, skal vi skabe sammen med vores børn. Vi skal lytte og lære af børnene og de unge, fordi de har ret til medbestemmelse og indflydelse på deres eget liv – og på deres egen fremtid. Arrangementet arbejdede for, at børn skal kende deres rettigheder, så de kan bruge dem aktivt til at ændre virkeligheden nu og her og til at være med til at forme fremtiden.

Der blev sat fokus på at børn i Danmark skal kende deres rettigheder, og at de skal bruge dem! Med en fast og festlig tradition kunne Aarhus være med til at rokke ved den kedelige statistik, som viser at kun 37 % af børnene i Danmark kender deres rettigheder (kilde Unicef). Børn og unges kendskab til deres rettigheder skal sikre dem en god start på livet, høj livskvalitet og en tro på, at det betyder noget, hvad de tænker og mener. Børn og unge skal vide, at de har ret til at blive hørt og inddraget. På længere sigt tror vi på, at det vil styrke vores demokrati og være med til at udfolde medborgerskabets store potentialer. Gennem aktiv læring vil vi få børn og unge til at forholde sig til Verdensmålene og se dem i lyset af deres egne rettigheder for på den måde at tage medejerskab. Det er afgørende, at børn og unge ikke bare kender deres rettigheder på papiret, men reelt også gør brug af dem. Verdensmålene må ikke bare være noget, som de voksne snakker om, børn og unge skal mærke at det vedkommer dem, at de har noget at skulle have sagt, og at de har indflydelse på, hvordan fremtiden bliver for os alle sammen.

Arrangementet var tilrettelagt som ca. 40 mindre workshops, som blev afholdt i henholdsvis dagtilbud, SFO, klub og i specialtilbud. Hver workshop blev ledet af en gruppe på 3-5 pædagogstuderende. De forskellige workshops var tilrettelagt, så børnene og de unge aktivt, deltagende, kreativt og legende lærte om Verdensmålene og børnerettigheder. I udvalgte institutioner var der være frivillige fra århusianske foreninger, som på forskellig vis introducerede børnene og de unge til børnerettigheder og verdensmål. I udvalgte institutioner var der lokale kunstnere, som arbejdede kreativt, kunstnerisk og inddragende med børnerettighederne og verdensmål.

 

19. nov. blev der løbende lagt billeder ud på Facebook og andre kanaler, så man kunne følge, hvad der skete i de forskellige institutioner. Tilrettelæggelse og afholdelse af workshop skete som en del af de pædagogstuderendes praktikforberedelse. De studerende skulle i forbindelse med tilrettelæggelse og afholdelse af workshop reflektere over, hvordan de eventuelt ville kunne bruge deres erfaringer med såvel tilrettelæggelse som afholdelse af workshop i deres praktikperiode. De studerende kunne, hvis det gav mening og passede ind i dagsordenen på praktikstedet, stå for aktiviteter inspireret af den workshop, de havde været med til at afholde. De studerende skulle også reflektere over, hvordan de bragte deres viden om børns rettigheder og verdensmål i spil i deres videre arbejde med børn og unge.

Der blev udarbejdet en projektmappe med materialer og ideer til, hvordan man op til begivenheden kunne arbejde med børns rettigheder og verdensmål i dagtilbud, på skoler, i SFO og klubber, som den enkelte lærer eller pædagog kunne benytte sig af. På den måde ville kendskabet til børnerettigheder og verdensmål også række ud over de afholdte lokale workshops og blive en del af børnenes og de unges bevidsthed.

Aktive medvirkende var: kunstnere, fagfolk, studerende og frivillige undervisere og ca. 200 studerende fra pædagoguddannelsen på VIA, frivillige foreninger som f.eks. Børns Vilkår, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet Ungdom i Aarhus, Mødrehjælpen, Børne- og Ungebyrådet i Aarhus, KFUM & KFUK i Distrikt Aarhus mfl. inviteres til at bidrage.

Alder for deltagende børn: 3-18 år i børnehaver, indskoling/SFO, Udskoling, Fritids- og ungdomsklubber – fordelt på ca. 40 institutioner med i alt ca. 1000 børn og unge.

Projektets afviklingsperiode: Uge 47: Mandag-onsdag arbejdede de studerende på VIA med indhold af deres workshop i forbindelse med praktikforberedelsen. Torsdag: Afvikling af workshops. Online formidling af de lokale arrangementer. Efter afholdelse af workshops var der – om muligt – online formidling af de lokale arrangementers indhold og form.